Dary 13. soboty

Drogie Siostry i drodzy Bracia w Chrystusie!

W 2022 r. w ramach darów trzynastej soboty były zbierane środki na rzecz nowej siedziby zboru w Puławach. W imieniu zboru chcielibyśmy podziękować wszystkim darczyńcom za wasze wsparcie finansowe, które do tej pory wpłynęło na rzecz budowy nowego domu modlitwy w Puławach. Dziękujemy również tym, którzy składali indywidualnie dary, wiedząc o naszej potrzebie. Dziękujemy za waszą hojność!

Dotychczasowa siedziba – mały domek wybudowany przed drugą wojną światową – nie może już dłużej służyć zborowi ze względu na jego stan techniczny. Koszty remontu tego budynku byłyby zbyt wysokie. Ponadto obecna siedziba nie spełnia już potrzeb powiększającej się systematycznie wspólnoty adwentystycznej w Puławach. Diecezja Wschodnia planuje wybudowanie nowej siedziby zboru na tej samej działce. Nowoczesny, funkcjonalny i estetyczny budynek będzie dawał możliwość prowadzenia na jego terenie szerokiej działalności społecznej, integracyjnej, charytatywnej, wychowawczej i religijnej. Zbór ma w planach zrealizowanie wielu ciekawych projektów szeroko rozumianej misji Kościoła i nowy obiekt otwierałby możliwości do ich realizacji, a ponadto stanowiłby dobrą wizytówkę Kościoła w tym 50-tysięcznym mieście na Lubelszczyźnie. Całkowity koszt tego projektu to 1 mln zł. Dotychczas udało się zgromadzić trochę ponad połowę potrzebnych środków. Dlatego ponownie chcemy prosić o przekazanie darów na powyższy cel.

Jak złożyć dary?

1. Zebrane dary podczas pierwszej części nabożeństwa zostaną przez skarbnika zboru podzielone po połowie na projekt wydziału Transeuropejskiego i krajowy.

2. Dar na projekt Puławy można złożyć w kopercie, wskazując ten właśnie cel. Dar zostanie w całości przekazany na ten projekt.

3. Dar na projekt Puławy można również przekazać bezpośrednio na konto Diecezji Wschodniej z dopiskiem Projekt Puławy.

Marek Rakowski, Mateusz Krzesiński, Sławomir Gorączkowski

Zarząd Diecezji Wschodniej

Taras Semeniuk
Lokalny pastor