Terminy spotkań Rady Diecezji – kadencja 2023-2028

Najbliższe spotkanie Rady Diecezji odbędzie się (…) w Poznaniu.

Lista członków Rady Diecezji Zachodniej na lata 2023 – 2028.

 • Tadeusz Niewolik (przewodniczący Diecezji
 • Tomasz Roszak (sekretarz Diecezji)
 • Daniel Stasiak (skarbnik Diecezji)
 • Sylwester Ciećwierz – okręg kujawski
 • Daniel Czepiżak – okręg wielkopolski
 • Vadym Khoma – okręg pomorski
 • Tomasz Kubiak – okręg pomorski
 • Andrzej Kurpiewski – okręg dolnośląski
 • Małgorzata Milczarska – okręg zachodniopomorski
 • Łukasz Muzyka – okręg wielkopolski
 • Jowita Nadolska – okręg dolnośląski
 • Jonatan Puls – okręg kujawski
 • Jakub Stanisławski – okręg środkowopomorski
 • 3 pastorów okręgowych – rotacyjnie
 • 1 pastor nie będący pastorem okręgowym – rotacyjnie
 • 1 pastor zborów ukraińskich – rotacyjnie
 • 1 dyrektor Sekretariatu – rotacyjnie

Kompetencje Rady Diecezji

Do kompetencji Rady Diecezji należą wszystkie sprawy dotyczące statutowej działalności Diecezji, a w szczególności:

 • kierowanie bieżącą działalnością Diecezji,
 • realizowanie uchwał Zjazdu Diecezji oraz Rady i Zjazdu Kościoła
 • sprawowanie nadzoru na działalnością duchownych, Zborów i diecezjalnych instytucji kościelnych oraz roztaczanie nad nimi opieki religijnej, organizacyjnej i materialnej,
 • zatwierdzanie uchwał Zarządu Diecezji,
 • rozpatrywanie wniosków Zarządu Diecezji w sprawie przyjmowania, zwalniania, awansowania, ordynowania i degradowania duchownych Diecezji, jak również rozpatrywanie spraw z zakresu ich służby, a także etyki kaznodziejskiej i spraw dyscyplinarnych, nadto w sprawie przyjmowania i zwalniania innych pracowników Diecezji,
 • zawieszanie lub uchylanie w drodze nadzoru uchwał Rad Zborów i Zebrań Zborów w sprawach religijnych, administracyjno-gospodarczych i dyscyplinarnych w przypadkach ich niezgodności z Prawem Kościelnym, jak również – w konsultacji z Zarządem Kościoła – zawieszanie, rozwiązywanie i reorganizowanie Zarządów i Rad Zborów w przypadkach apostazji, niesubordynacji albo schizmy większości ich członków,
 • organizowanie lub rozwiązywanie, łączenie, dzielenie i reorganizowanie Zborów ze względów funkcjonalnych oraz dyscyplinarne rozwiązywanie Zborów w przypadkach określonych w Prawie Zborowym, jednakże w konsultacji z Radą Kościoła,
 • organizowanie Grup i mianowanie ich kierownictwa,
 • czuwanie nad zachowaniem jedności i czystości wiary wyznawców, duchownych, ewangelistów i Zborów Diecezji oraz prawidłowym pełnieniem przez Diecezję jej kościelnego posłannictwa,
 • dbanie o stan duchowy i moralny duchownych, ewangelistów i innych pracowników Diecezji oraz należyty poziom ich kwalifikacji, jak również efektywność ich służby i pracy,
 • powiadamianie Zarządu Kościoła i właściwych władz państwowych o tworzeniu, przekształcaniu i znoszeniu jednostek organizacyjnych, terytorialnych i instytucjonalnych, w tym zwłaszcza Zborów, jak również o powoływaniu i odwoływaniu osób sprawujących funkcje organu,
 • podejmowanie – na podstawie uchwały Rady Kościoła i upoważnień Zarządu Kościoła – uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd oraz w sprawach inwestycji sakralnych i kościelnych, jak również adwentystycznych cmentarzy wyznaniowych,
 • nadzorowanie Zborów w zakresie użytkowania przez nie majątku Kościoła lub Diecezji,
 • zwoływanie okresowych konferencji duchownych, Starszych Zboru i innych urzędników Diecezji,
 • zwoływanie w uzgodnieniu z Zarządem Kościoła zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Diecezji, przygotowywanie ich programów i zapraszanie na nie delegatów Zborów i gości,
 • czuwanie nad utrzymaniem należytego poziomu życia religijnego i organizacyjnego, nauki wiary i moralności Zborów oraz duchownych podległych Diecezji,
 • wybieranie delegatów na Zjazd Kościoła i udzielanie im mandatów,
 • dysponowanie funduszami Diecezji na cele związane z potrzebami Diecezji w ramach corocznie uchwalonego budżetu w konsultacji z Zarządem Kościoła oraz systematyczne przekazywanie określonej części darów na cele Kościoła,
 • otwieranie i likwidowanie rachunków bankowych
 • zawieranie umów i podejmowanie innych zobowiązań finansowych, jednakże po uzyskaniu zgody Rady Kościoła,
 • kontrolowanie finansów zborowych za pośrednictwem zatrudnionego rewidenta diecezjalnego oraz upoważnianie Zborów do otwierania i likwidowania rachunków bankowych, jak i wyznaczania i odwoływania osób dysponujących nimi,
 • planowanie rozwoju Diecezji,
 • realizowanie zaleceń pokontrolnych audytora kościelnego oraz skarbnika Kościoła,
 • tworzenie komitetów pomocniczych, doradczych i wykonawczych Diecezji, z możliwym udziałem osób nie zatrudnionych w Kościele,
 • dokonywanie, w konsultacji z Zarządem Kościoła, zmian w składzie osobowym Rady Diecezji w ciągu kadencji w przypadkach określonych w art. 45.