Funkcjonowanie Diecezji Zachodniej reguluje jej Statut. W związku ze zmianą statutu wzorcowego dla diecezji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Stały Komitet Statutowy poddał głosowaniu na Zjeździe Diecezji w Jeleniej Górze projekt nowego Statutu Diecezji Zachodniej. Projekt został przyjęty w dniu 9 czerwca 2023 roku i w tym dniu wszedł w życie.

Spis treści
Dział I – Przepisy ogólne
Dział II – Organy Diecezji
Rozdział 1 – Zjazd Diecezji
Podrozdział 1 – Przepisy ogólne
Podrozdział 2 – Komitet Organizacyjny
Podrozdział 3 – Komitet Nominacyjny
Podrozdział 4 – Stały Komitet Statutowy
Rozdział 2 – Rada Diecezji
Rozdział 3 – Zarząd Diecezji
Rozdział 4 – Przewodniczący Diecezji oraz inni urzędnicy Diecezji
Rozdział 5 – Dyrektorzy sekretariatów i służb Diecezji
Rozdział 6 – Reprezentacja Diecezji i zaciąganie zobowiązań
Dział III – Fundusze Diecezji i kontrola Diecezji
Dział IV – Diecezjalne jednostki organizacyjne
Dział V – Przepisy końcowe

Statut Diecezji Zachodniej (PDF)


STATUT
Diecezji Zachodniej
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego
w Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 9 czerwca 2023 r.


Dział I – Przepisy ogólne

Art. 1.

 1. Pełna nazwa Diecezji brzmi: Diecezja Zachodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej Diecezją.
 2. W ogólnoświatowej strukturze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Diecezja nosi nazwę West Polish Conference of Seventh-day Adventist Church.

Art. 2.

 1. Celem Diecezji jest wzywanie wszystkich ludzi do stania się uczniami Jezusa Chrystusa, głoszenie Ewangelii w kontekście poselstwa trzech aniołów z Księgi Objawienia 14,6-12 i przygotowanie tych osób na bliski powrót Chrystusa.
 2. Celem Diecezji jest również działalność charytatywna, prorodzinna, propagowanie zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie patologiom społecznym, krzewienie wśród ludzi idei pokoju i braterstwa oraz wolności religii i przekonań.

Art. 3.

 1. Diecezja jest częścią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej Kościołem, który działa na obszarze odpowiadającym geograficznemu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej jest częścią Wydziału Transeuropejskiego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ogólnoświatowej organizacji kościelnej, zwanych dalej Wydziałem i Generalną Konferencją.
 3. Wszystkie cele, przepisy i procedury Diecezji powinny być zgodne z prawem i procedurami uchwalonymi przez Radę Wydziału oraz Generalnej Konferencji.
 4. Diecezja realizuje misję kościelną zgodnie z biblijnymi zasadami wiary, programami i inicjatywami przyjętymi i zatwierdzonymi przez Generalną Konferencję na jej sesjach.

Art. 4.

 1. Siedzibą Diecezji jest miasto Poznań. W razie konieczności Rada Diecezji, może tymczasowo przenieść tę siedzibę do innej miejscowości.
 2. Diecezja posiada osobowość prawną.

Art. 5. Terenem działania Diecezji jest obszar województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, powiatu wieruszowskiego z terenu województwa łódzkiego oraz powiatu elbląskiego i miasta Elbląg z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Art. 6. Diecezja używa pieczęci okrągłej z logo Kościoła pośrodku, w postaci otwartej księgi z krzyżem w środku księgi i potrójnym płomieniem ponad księgą oraz napisem w otoku: „Diecezja Zachodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Art. 7.

 1. Diecezja składa się ze zborów (parafii), jako lokalnych wspólnot wiernych oraz zboru diasporalnego (zwanego także diecezjalnym), istniejących na terenie działania Diecezji, a także zborów, które zostaną na tym terenie zorganizowane zgodnie z Prawem Zborowym i przyjęte do Diecezji uchwałą jej Zjazdu.
 2. Sprawy dotyczące zborów regulują przepisy Prawa Zborowego.

Art. 8. Sprawy dotyczące wiernych ochrzczonych i nieochrzczonych, w tym ich prawa i obowiązki, sposób nabycia, zawieszenia i utraty członkostwa reguluje Prawo Zborowe.

Art. 9. Sprawy służby kościelnej osób duchownych, w tym pastorów oraz ewangelistów, a w szczególności sposób ich powoływania i odwoływania, nawiązywania i rozwiązywania stosunku służby kościelnej, upoważnienia do sprawowania czynności oraz prawa i obowiązki, regulują przepisy General Conference Working Policy (Prawa Generalnej Konferencji) i ogół przepisów prawa służby kościelnej.

Dział II – Organy Diecezji

Art. 10. Organami Diecezji są:

 1. Zjazd Diecezji,
 2. Rada Diecezji,
 3. Zarząd Diecezji
 4. Przewodniczący Diecezji.

Rozdział 1 – Zjazd Diecezji

Podrozdział 1 – Przepisy ogólne

Art. 11. Zjazd Diecezji jest najwyższym organem Diecezji.

Art. 12.

 1. Zwyczajny Zjazd Diecezji odbywa się co pięć lat.
 2. Zwyczajny Zjazd Diecezji zwołuje Rada Diecezji, która wyznacza czas oraz miejsce obrad.
 3. W przypadku niezwołania przez Radę Diecezji zwyczajnego Zjazdu Diecezji w czasie przewidzianym w ust. 1, Rada Kościoła zwołuje zwyczajny Zjazd Diecezji i wyznacza jego czas oraz miejsce.
 4. W przypadku, gdy warunki regionalne powodują konieczność przesunięcia zwołania Zjazdu Diecezji, Rada Kościoła ma prawo – na posiedzeniu zwyczajnym lub nadzwyczajnym – dokonać takiego odroczenia, na okres nieprzekraczający jednego roku, powiadamiając wszystkich uczestników. W przypadku, gdy Rada Kościoła skorzysta z prawa do przełożenia Zjazdu, ma również prawo wyznaczenia kolejnego zwyczajnego Zjazdu Diecezji, w czasie i miejscu, które uzna za stosowne, nieprzekraczającym pięciu lat kalendarzowych od daty przełożonego Zjazdu.
 5. Informacja o czasie i miejscu obrad Zwyczajnego Zjazdu Diecezji powinna być podana do wiadomości co najmniej osiem tygodni przed datą Zjazdu w oficjalnych publikacjach Diecezji lub w sposób wskazany przez Radę Diecezji.
 6. W przypadku niezrealizowania przez Radę Diecezji dyspozycji ust. 3, informacja o czasie i miejscu obrad zostanie podana w sposób przyjęty przez Radę Kościoła.
 7. Zbory przesyłają do Diecezji listę wybranych delegatów zwyczajnych co najmniej sześć tygodni przed datą Zjazdu.
 8. Zarząd Diecezji zaprasza imiennie delegatów co najmniej cztery tygodnie przed datą Zjazdu, podając im czas, miejsce i propozycję agendy obrad Zwyczajnego Zjazdu Diecezji.

Art. 13.

 1. Nadzwyczajny Zjazd Diecezji zwołuje Rada Diecezji, wyznaczając czas oraz miejsce obrad w oparciu o:
  1. uchwałę Rady Diecezji,
  2. uchwałę Zjazdu Diecezji,
  3. wniosek 1/3 ogólnej liczby zborów Diecezji – poprzez rady zborów,
  4. uchwałę Rady Kościoła, Rady Wydziału albo Rady Generalnej Konferencji.
 1. Data Nadzwyczajnego Zjazdu Diecezji zwołanego zgodnie z ust. 1 pkt. 3) i 4) nie powinna przekroczyć 90 dni od dnia przekazania Radzie Diecezji bądź jej urzędnikom wniosku wskazanego w ww. przepisach.
 2. W przypadku niezwołania przez Radę Diecezji, w wymaganym czasie, Nadzwyczajnego Zjazdu w sytuacjach wskazanych w ust. 1 pkt 2-4, zwoła go Rada Kościoła lub Rada Wydziału, wyznaczając zarazem czas i miejsce obrad.
 3. Agenda Nadzwyczajnego Zjazdu Diecezji powinna zostać zawarta w informacji o zwołaniu Zjazdu.
 4. Informacja o czasie i miejscu obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Diecezji powinna być podana w sposób przewidziany dla Zwyczajnego Zjazdu Diecezji. Przepisy art. 12 ust. 4-6 stosuje się odpowiednio.
 5. Stosowne komitety są powoływane podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Diecezji tylko w razie zajścia takiej potrzeby.

Art. 14.

 1. Dla prawomocności obrad Zjazdu Diecezji wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów w czasie otwarcia obrad Zjazdu. Po otwarciu obrad Zjazdu kworum stanowią delegaci obecni. Osoba kierująca obradami Zjazdu może, według własnego uznania, zarządzić głosowanie tajne w danej sprawie.
 2. Zjazd Diecezji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek delegata Zjazd Diecezji może uchwalić głosowanie tajne w danej sprawie.
 3. Każdy z delegatów musi głosować osobiście, aby jego głos był ważny. Niedopuszczalne jest głosowanie w zastępstwie.
 4. Każdemu z delegatów przysługuje jeden głos.
 5. Mandat delegata jest ograniczony do czasu Zjazdu Diecezji, na który został delegowany.
 6. Dla prawomocności obrad komitetów powołanych przez Zjazd Diecezji wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków danego komitetu. Ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
 7. Obrady Zjazdu Diecezji i jego komitetów mogą być przeprowadzone również przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających transmisję obrad oraz wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia.

Art. 15.

 1. Prawo udziału w Zjeździe Diecezji mają delegaci zwyczajni oraz pozostali delegaci.
 2. Delegatami powołanymi do reprezentowania wyznawców Diecezji mogą zostać wyłącznie wierni Kościoła, mężczyźni i kobiety, posiadający pełnię praw członkowskich.
 3. Każdy ze zborów, o których mowa w art. 7 może być reprezentowany na Zjeździe Diecezji przez delegatów zwyczajnych wybranych przez zebranie tego zboru w liczbie odpowiadającej jednemu delegatowi niezależnie od wielkości zboru oraz jednemu delegatowi na każdą rozpoczętą liczbę pięćdziesięciu wiernych ochrzczonych należących do danego zboru, przy czym delegatów reprezentujących zbór diasporalny wybiera Rada Diecezji.
 4. Pozostali delegaci, mający prawo udziału w Zjeździe Diecezji, to:
  1. członkowie Rady Diecezji,
  2. wszyscy członkowie Rady Kościoła obecni na Zjeździe Diecezji, przy czym liczba tych delegatów nie może przekroczyć dziesięciu procent ogólnej liczby delegatów,
  3. wszyscy duchowni starsi pełniący służbę na terenie Diecezji,
  4. członkowie Rady Generalnej Konferencji oraz Rady Wydziału obecni na Zjeździe Diecezji, przy czym liczba tych delegatów nie może przekroczyć dziesięciu procent ogólnej liczby delegatów zwyczajnych i pozostałych,
  5. inne osoby polecone przez Radę Diecezji, po przyjęciu ich przez delegatów podczas Zjazdu, przy czym liczba tych delegatów nie może przekroczyć dziesięciu procent ogólnej liczby delegatów zwyczajnych.
 5. Osoba, która nie została wybrana na sprawowany wcześniej urząd, nie traci statusu delegata na Zjazd Diecezji.

Art. 16.

 1. Obradami Zjazdu Diecezji kieruje Przewodniczący Diecezji. Przewodniczący może wyznaczyć inne osoby do okresowej pomocy w wykonywaniu obowiązków kierowania obradami.
 2. W razie nieobecności Przewodniczącego Diecezji, niemożności kierowania przez niego obradami Zjazdu lub wystąpienia wakatu na tym stanowisku, obecny najwyższy rangą urzędnik Kościoła przeprowadza procedurę wyboru przez Zjazd, spośród delegatów, osoby tymczasowo prowadzącej obrady do chwili objęcia tych obowiązków przez nowo wybranego Przewodniczącego Diecezji.
 3. Sekretarzem Zjazdu jest Sekretarz Diecezji, przy analogicznym zastosowaniu ust. 2.
 4. Czynności pomocnicze (w tym utrwalające przebieg obrad) wykonują asystenci Sekretarza, powołani przez Zjazd z grona wskazanych przez niego delegatów.

Art. 17. Delegaci na Zjazd Diecezji powinni wypełniać swój mandat w sposób chrześcijański, godny, obiektywny i samodzielny. Każdy delegat powinien poddać się działaniu Ducha Świętego i głosować zgodnie z własnymi przekonaniami.

Art. 18.

 1. Do kompetencji Zjazdu Diecezji należą wszystkie sprawy określone w niniejszym Statucie, zgodnie z przyjętą agendą Zjazdu, w szczególności:
  1. wybór urzędników i radnych wymienionych w art. 24 ust. 1-4,
  2. przyjęcie sprawozdań urzędników Diecezji, dyrektorów sekretariatów i audytora,
  3. zatwierdzenie strategii działania zgodnej z przepisami wydziału.
 1. Do spraw proceduralnych dotyczących obrad Zjazdu Diecezji nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się przepisy General Conference Rules of Order (Regulamin Obrad Generalnej Konferencji) i przepisy przyjęte przez Radę Wydziału, o ile nie zostaną ustalone inaczej większością 2/3 głosów delegatów.
 2. Zjazd Diecezji może odesłać do rozpatrzenia przez Radę Diecezji sprawy i wnioski zgłoszone na Zjeździe.

Podrozdział 2 – Komitet Organizacyjny

Art. 19.

 1. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą delegaci zwyczajni wybrani przez zbory, o których mowa w art. 7 albo przez upoważnioną do tego delegację zboru, po jednym delegacie z każdego zboru oraz jeden delegat zboru diasporalnego wskazany przez Radę Diecezji.
 2. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego wchodzi Przewodniczący Kościoła albo osoba przez niego wyznaczona, jako Przewodniczący Komitetu.

Art. 20. Komitet Organizacyjny może odbyć swoje posiedzenie przed rozpoczęciem obrad Zjazdu. W takim wypadku czas i miejsce posiedzenia Komitetu będą podane w zaproszeniu przesłanym delegatom.

Art. 21. Komitet Organizacyjny przedstawia Zjazdowi Diecezji kandydatów na członków Komitetu Nominacyjnego, Stałego Komitetu Statutowego oraz innych komitetów – według istniejących potrzeb, stosownie do uchwały Zjazdu Diecezji.

Art. 22. Zjazd Diecezji dokonuje wyboru bądź odrzuca w głosowaniu kandydatury przedstawione przez Komitet Organizacyjny.

Podrozdział 3 – Komitet Nominacyjny

Art. 23.

 1. W skład Komitetu Nominacyjnego wchodzi od 9 do 11 członków.
 2. Przewodniczącym Komitetu jest Przewodniczący Kościoła albo osoba przez niego wyznaczona.
 3. Komitet Nominacyjny powinien składać się w sposób możliwie zrównoważony z pracowników zatrudnionych i osób niezatrudnionych w Kościele, reprezentujących różne rodzaje służby i rejony Diecezji.
 4. Członkami Komitetu Nominacyjnego mogą być jedynie uprawnieni delegaci obecni na Zjeździe, niesprawujący w kończącej się kadencji obieralnych funkcji diecezjalnych, wymienionych w art. 24 ust. 2-4, z wyjątkiem najwyżej dwóch radnych ustępującej Rady Diecezji, niebędących jej członkami z urzędu.

Art. 24.

 1. Komitet Nominacyjny ogranicza swoje nominacje do stanowisk obsadzanych przez Zjazd i których funkcjonowanie jest zabezpieczone w budżecie.
 2. Komitet Nominacyjny działając w trybie odnośnych przepisów Prawa Kościelnego przedstawia Zjazdowi Diecezji nazwiska osób proponowanych na urząd Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Diecezji oraz na radnych Rady Diecezji.
 3. Komitet Nominacyjny może ponadto zaproponować kandydatów na dyrektorów sekretariatów Diecezji, z uwzględnieniem art. 25 ust. 3.
 4. Komitet Nominacyjny wysuwa również kandydatury na członków rad i zarządów instytucji diecezjalnych, o ile ich przepisy wewnętrzne wymagają wyboru tych osób na Zjeździe Diecezji.
 5. Po przedstawieniu swego sprawozdania w całości lub części, Komitet Nominacyjny umożliwia delegatom wniesienie do niego zastrzeżeń – według procedur General Conference Rules of Order – po czym przedstawia Zjazdowi kolejny raz swoje sprawozdanie.
 6. Nie jest dopuszczalne publiczne dyskutowanie spraw personalnych.

Art. 25.

 1. Zjazd Diecezji dokonuje wyboru bądź odrzuca w głosowaniu tajnym kandydatury przedstawiane przez Komitet Nominacyjny.
 2. Urzędnicy i członkowie Rady Diecezji niewchodzący do niej z urzędu, wybrani na Zjeździe Diecezji, pełnią swe funkcje do najbliższego Zwyczajnego Zjazdu – o ile nie zrezygnują, nie przejdą dobrowolnie lub z uwagi na obowiązujące przepisy emerytalne w stan spoczynku albo nie zostaną odwołani z ważnych przyczyn – o których mowa w ust. 4 – przez Radę Diecezji lub Nadzwyczajny Zjazd.
 3. Wybór dyrektorów sekretariatów, ich zastępców, zastępców sekretarza lub zastępców skarbnika, jeżeli nie zostanie dokonany przez delegatów na Zjeździe Diecezji, powinien być pozostawiony Radzie Diecezji.
 4. Przez „ważne przyczyny”, o których mowa w ust. 2, należy rozumieć w szczególności:
  1. rażącą niekompetencję,
  2. uporczywe uchylanie się od współpracy z organami lub urzędnikami Kościoła,
  3. podejmowanie działań z naruszeniem przepisów Prawa Zborowego lub procedur i praw Wydziału oraz Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego lub własnego Prawa Kościelnego,
  4. czyny lub działania mogące skutkować postępowaniem dyscyplinarnym na podstawie Prawa Zborowego,
  5. utratę pełni praw członkowskich Kościoła, w tym ich zawieszenie,
  6. dopuszczenie się kradzieży lub defraudacji,
  7. przyznanie się do popełnienia przestępstwa lub prawomocne skazanie za jego popełnienie.

Podrozdział 4 – Stały Komitet Statutowy

Art. 26.

 1. Stały Komitet Statutowy składa się z 7 członków, w tym urzędnika Kościoła oraz Sekretarza Diecezji.
 2. Pracom Komitetu przewodniczy Sekretarz Diecezji albo osoba przez niego wyznaczona.
 3. Stały Komitet Statutowy działa pomiędzy sesjami Zwyczajnego Zjazdu oraz przedstawia swoje sprawozdania i szczegółowe zalecenia następnemu Zjazdowi poprzez Radę Diecezji.

Rozdział 2 – Rada Diecezji

Art. 27. Rada Diecezji jest wybierana przez Zwyczajny Zjazd Diecezji.

Art. 28.

 1. Rada Diecezji liczy do 20 osób. W jej skład wchodzą:
  1. Przewodniczący Diecezji,
  2. Sekretarz Diecezji,
  3. Skarbnik Diecezji,
  4. pastorzy okręgowi z okręgów wskazanych przez Radę Diecezji,
  5. wierni niezatrudnieni w Diecezji z różnych jej okręgów.
 1. W składzie Rady Diecezji liczba radnych niezatrudnionych w strukturach Kościoła nie może być niższa od liczby radnych zatrudnionych – przy wzajemnym zrównoważeniu tego członkostwa tak dalece, jak to możliwe.
 2. Urzędnicy Kościoła, Wydziału oraz Generalnej Konferencji są z urzędu członkami Rady Diecezji; jednakże nie uwzględnia się ich w ustalonej w ust. 1 liczbie członków Rady. Podczas posiedzenia Rady urzędnicy Ci mogą korzystać z prawa głosu stanowiącego w stosunku nie większym niż dziesięć procent liczby obecnych członków Rady.

Art. 29.

 1. Posiedzenie Rady Diecezji – zwyczajne i nadzwyczajne – mogą odbywać się w każdym miejscu i czasie.
 2. Zwyczajne posiedzenia Rady odbywają się regularnie, według przyjętego przez nią kalendarza wydarzeń diecezjalnych, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Diecezji może zostać zwołane w każdym miejscu i czasie przez Przewodniczącego Diecezji albo w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza Diecezji. Sekretarz Diecezji zwołuje posiedzenie Rady Diecezji także na pisemny wniosek większości członków Rady.
 4. Członkowie Rady Diecezji mogą uczestniczyć w posiedzeniach z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu lub wykorzystywać podobne sposoby komunikacji tak, aby wszystkie osoby mogły się słyszeć w tym samym czasie. Uczestnictwo takie uznawane jest jako obecność na posiedzeniu.
 5. Przewodniczący Diecezji a pod jego nieobecność Sekretarz Diecezji, może poddać pod rozwagę Rady Diecezji wniosek i zarządzić głosowanie z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu, określając czas zakończenia głosowania (posiedzenie internetowe).
 6. Informacje o czasie i miejscu posiedzenia wraz z innymi wymaganymi materiałami są dostarczane wszystkim członkom Rady co najmniej na 2 dni przed posiedzeniami elektronicznymi i co najmniej na 5 dni przed posiedzeniami tradycyjnymi.

Art. 30.

 1. Obradami Rady Diecezji kieruje Przewodniczący Diecezji albo osoba przez niego wyznaczona.
 2. W przypadku potrzeby wyboru nowego Przewodniczącego Diecezji obradami Rady Diecezji kieruje Przewodniczący Kościoła lub osoba przez niego wyznaczona.

Art. 31.

 1. Rada Diecezji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 32 ust. 3
 2. Głosowanie tajne może zostać zarządzone przez Przewodniczącego Rady, jak też przez Radę na wniosek radnego.

Art. 32.

 1. Rada Diecezji, o ile nie zostanie zmieniona przez Nadzwyczajny Zjazd Diecezji, sprawuje władzę w imieniu Zjazdu Diecezji pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami włącznie z prawem wyboru lub odwołania z ważnych przyczyn, o których mowa w art. 25 ust. 4, Przewodniczącego Diecezji, urzędników Diecezji oraz innych osób wchodzących w skład Rady Diecezji, a także dyrektorów sekretariatów i instytucji.
 2. Do kompetencji Rady Diecezji należy także:
  1. wybór pastorów okręgowych Diecezji,
  2. uzupełnianie składu rad, komitetów, sekretariatów lub urzędów wybranych przez Zjazd Diecezji w przypadku powstania w nich wakatów z powodu śmierci, rezygnacji lub innych przyczyn,
  3. powoływanie komitetów oraz określanie ich kompetencji i sprawowanie nad nimi nadzoru,
  4. zatrudnianie personelu niezbędnego do właściwego funkcjonowania Diecezji,
  5. udzielanie i cofanie uwierzytelnień lub licencji pastorom i ewangelistom,
  6. zarządzanie i rozporządzanie finansami Diecezji i jej majątkiem.
 1. Cofnięcie uwierzytelnień lub licencji, jak również usunięcie z urzędu osób wymienionych w ust. 1 dokonuje się większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu Rady.
 2. Do radnych i innych osób funkcyjnych – wybranych przez Radę – stosuje się odpowiednio art. 25 ust. 2.

Rozdział 3 – Zarząd Diecezji

Art. 33.

 1. Zarząd Diecezji jest organem wykonawczym Rady Diecezji.
 2. Kompetencje Zarządu określa Rada Diecezji.
 3. W przypadku powołania sekretarza – skarbnika w jednej osobie, Zjazd lub Rada powołuje sekretarza oddziałowego jako trzeciego członka Zarządu.

Art. 34.

 1. W skład Zarządu Diecezji wchodzą jej Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik.  (z zastrz. Art. 33 ust. 3)
 2. Na posiedzenie Zarządu mogą zostać zaproszeni:
 1. inni członkowie Rady Diecezji – z głosem stanowiącym,
 2. dyrektorzy sekretariatów, służb oraz instytucji diecezjalnych – z głosem doradczym.
 3. O zaproszeniu osób wymienionych w ust. 2 decydują wspólnie urzędnicy Diecezji.

Art. 35.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Diecezji.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech osób mających prawo głosu stanowiącego, w tym dwóch urzędników Diecezji.
 3. W przypadku pełnienia urzędu sekretarza skarbnika przez jedną osobę, w razie absencji któregoś z urzędników diecezji, uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej trzech osób mających prawo głosu stanowiącego, w tym urzędnika diecezji i sekretarza oddziałowego.
 4. Do posiedzeń Zarządu stosuje się odpowiednio art. 29 ust. 1, 4-6.

Rozdział 4 – Przewodniczący Diecezji oraz inni urzędnicy Diecezji

Art. 36.

 1. Przewodniczący Diecezji jest organem wykonawczym Diecezji oraz jej pierwszym urzędnikiem.
 2. Przewodniczący wypełnia swe obowiązki we współpracy z pozostałymi urzędnikami Diecezji – Sekretarzem i Skarbnikiem.
 3. Przewodniczącym Diecezji może zostać doświadczony duchowny starszy.

Art. 37. Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Diecezji należy w szczególności:

 1. służba w interesie Diecezji w sposób wyznaczony przez Zjazd Diecezji oraz Radę Diecezji,
 2. realizowanie przywódczej roli w zgodzie z przepisami Kościoła, Wydziału i Generalnej Konferencji oraz w ścisłej współpracy z Radą Kościoła i jego urzędnikami,
 3. składanie sprawozdań przed Radą Diecezji – w porozumieniu z Sekretarzem i Skarbnikiem,
 4. reprezentowanie Diecezji w sprawach publicznych i wewnątrzkościelnych, w tym we wszystkich relacjach z Generalną Konferencją oraz Kościołem,
 5. kierowanie i nadzorowanie pracą urzędów Diecezji i ich personelu,
 6. kierowanie obradami Zjazdu Diecezji oraz Rady i Zarządu Diecezji.

Art. 38.

 1. Sekretarz Diecezji współpracuje z Przewodniczącym Diecezji pełniąc urząd wykonawczy pod kierunkiem Rady Diecezji.
 2. Sekretarz w szczególności:
 1. jako drugi urzędnik Diecezji jest z urzędu zastępcą Przewodniczącego Diecezji i Wiceprzewodniczącym Rady i Zarządu Diecezji,
 2. składa sprawozdanie przed Radą Diecezji po uprzedniej konsultacji z Przewodniczącym Diecezji,
 3. sporządza i przechowuje protokoły z obrad Zjazdu Diecezji oraz Rady Diecezji, które następnie dostarcza członkom Rady Diecezji oraz urzędnikom Kościoła,
 4. odpowiada za dostarczanie informacji wymaganych przez Przewodniczącego lub Radę Diecezji,
 5. wypełnia inne obowiązki zwyczajowo należące do tego urzędu.

Art. 39.

 1. Skarbnik Diecezji współpracuje z Przewodniczącym Diecezji pełniąc urząd wykonawczy i służy pod kierunkiem Rady Diecezji.
 2. Skarbnik składa sprawozdanie przed Radą Diecezji po uprzedniej konsultacji z Przewodniczącym Diecezji.
 3. Skarbnik Diecezji w szczególności:
 1. kieruje finansami i rachunkowością Diecezji, a zwłaszcza przyjmuje, zabezpiecza oraz wypłaca wszystkie środki w zgodzie z uchwałami Rady Diecezji, a także odpowiada za przekazywanie wymaganych funduszy do Kościoła, Wydziału i Generalnej Konferencji, zgodnie z przepisami Wydziału,
 2. przekazuje informacje finansowe Przewodniczącemu i Radzie Diecezji,
 3. jest odpowiedzialny za przekazanie kopii sprawozdań finansowych urzędnikom Kościoła.

Art. 40.

 1. Urzędy Sekretarza Diecezji i Skarbnika Diecezji może pełnić jedna osoba.
 2. Zastępcy Sekretarza i Skarbnika, w razie ich powołania, wykonują czynności pomocnicze określone przez Radę oraz zlecane przez przełożonych.

Art. 41. Obowiązkiem ogólnym Przewodniczącego Diecezji oraz pozostałych jej urzędników wymienionych w art. 36 ust. 2 jest wykonywanie, w ścisłej z sobą konsultacji, pracy zgodnej z planami, przepisami i programami uchwalonymi przez Radę Kościoła, Zjazd Diecezji i Radę Diecezji – pozostającymi w harmonii z podstawowymi zasadami wiary oraz działaniami przyjętymi i zatwierdzonymi przez Generalną Konferencję na jej sesjach, odbywających się co pięć lat.

Rozdział 5 – Dyrektorzy sekretariatów i służb Diecezji

Art. 42.

 1. Dyrektorzy sekretariatów pełnią funkcje doradcze oraz wspierające działalność Diecezji, wykonując swe zadania pod kierunkiem Rady i Przewodniczącego Diecezji.
 2. Do zastępców dyrektorów sekretariatów, w razie ich powołania, znajduje zastosowanie art. 40 ust. 2.
 3. Sekretariaty Diecezji obejmują poszczególne działy (zakresy) pracy diecezjalnej.

Art. 43.

 1. Do dyrektorów służb stosuje się analogicznie art. 40 ust. 1.
 2. Służby Diecezji mogą być powoływane w ramach realizacji określonych celów misji diecezjalnej.

Rozdział 6 – Reprezentacja Diecezji i zaciąganie zobowiązań

Art. 44. Diecezję na zewnątrz, w szczególności w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej, reprezentuje Przewodniczący Diecezji lub osoba upoważniona przez niego albo Zarząd lub Radę Diecezji.

Art. 45.

 1. Czynności rozporządzenia majątkiem nieruchomym Diecezji, nabycia nieruchomości, inwestycji, zaciągnięcia zobowiązań majątkowych przekraczających czynności zwykłego zarządu, dokonuje na podstawie uchwały Rady Diecezji dwóch członków Rady Diecezji, w tym Przewodniczący Diecezji lub jego zastępca.
 2. Diecezja może składać oświadczenia woli w sprawach majątkowych również przez pełnomocnika. Upoważnienia do takich działań udziela Rada Diecezji albo Przewodniczący Diecezji działający wspólnie z Sekretarzem lub Skarbnikiem.

Dział III – Fundusze Diecezji i kontrola Diecezji

Art. 46.

 1. Funduszami Diecezji są:
 1. dary dziesięcinowe (w tym dziesięciny bezpośrednie, gwarantowane przepisami Prawa Kościelnego i zebrane na jej terenie) oraz pozostałe dary,
 2. spadki, zapisy, darowizny,
 3. subwencje, pożyczki,
 4. inne wpływy.
 1. Część dziesięciny, zarezerwowana zgodnie z przepisami Prawa Kościelnego na potrzeby Diecezji oraz wszystkie inne fundusze mają być wykorzystane w zgodzie
  z przepisami Wydziału. Darowizny mają być wykorzystane zgodnie z życzeniami darczyńców i wymogami prawa.
 2. Część dziesięciny w wysokości ustalonej procentowo przez Radę Wydziału jest przekazywana do Kościoła oraz do tego Wydziału. Część dziesięciny w wysokości ustalonej procentowo na dorocznej sesji Rady Naczelnej Generalnej Konferencji jest przekazywana do Generalnej Konferencji.
 3. Dary pochodzące od wiernych i innych ofiarodawców mają charakter dobrowolny i nie podlegają zwrotowi.

Art. 47.

 1. Fundusze Diecezji zabezpiecza się zgodnie z przepisami Prawa Kościelnego, w tym przepisami finansowymi Wydziału.
 2. Środki pieniężne należy deponować na zwykłych lub wydzielonych rachunkach Diecezji, w bankach lub innych instytucjach finansowych wskazanych przez Radę Diecezji.
 3. Pobieranie środków pieniężnych, o których mowa w ust. 2, odbywa się na podstawie upoważnienia udzielonego w formie uchwały Rady Diecezji.

Art. 48. Diecezja przygotowuje coroczne sprawozdania finansowe o dochodach i saldach funduszy. Po ich przyjęciu przez Radę Diecezji, są one udostępniane urzędnikom Kościoła, a ich kopie przekazywane są do Wydziału.

Art. 49.

 1. Diecezja dysponuje swoimi funduszami w ramach rocznego budżetu Diecezji.
 2. Budżet Diecezji uchwala co roku Rada Diecezji zgodnie z przepisami Kościoła oraz Wydziału.
 3. Rada Diecezji powołuje komitet do spraw wynagrodzeń pracowników, którego zadania są określone w General Conference Working Policy.

Art. 50. Wszystkie rejestry Diecezji podlegają dorocznej kontroli audytora wyznaczonego przez Służbę Audytorską Generalnej Konferencji. Rejestry Diecezji oraz finansowanych przez nią organizacji, agencji czy instytucji powinny być dostępne dla audytora w każdym czasie.

Dział IV – Diecezjalne jednostki organizacyjne

Art. 51.

 1. Diecezja może wypełniać swą służbę za pośrednictwem podległych jej organizacji pomocniczych.
 2. Diecezja może tworzyć korporacje, po uprzednim uzyskaniu zgody Wydziału. Spotkania członkowskie i wybory właściwych organów odbywają się zgodnie ze statutami tych korporacji i stosownie do obowiązującego prawa.

Art. 52.

 1. Okręgi stanowią pomocnicze jednostki organizacyjne Diecezji.
 2. Granice terytorialne okręgów ustala Rada Diecezji.

Art. 53.

 1. Okręgiem kieruje wybrany przez Radę Diecezji duchowny starszy, zwany pastorem okręgowym.
 2. Zadaniem pastora okręgowego jest koordynowanie życia i działalności zborów okręgu, jak również służby kościelnej podległych mu duchownych oraz realizowanie zadań i programu Diecezji.

Art. 54.

 1. Pastorowi okręgowemu pomaga w sprawowaniu jego funkcji rada okręgu, która ma charakter doradczy i opiniodawczy.
 2. W skład rady okręgu wchodzą z urzędu wszyscy duchowni oraz starsi zborów leżących w granicach okręgu.
 3. W obradach rady mogą brać udział z głosem doradczym aktywiści zborów leżących w granicach okręgu.
 4. Pracami rady okręgu kieruje pastor okręgowy.

Dział V – Przepisy końcowe

Art. 55.

 1. Diecezja może być rozwiązana w drodze uchwały Zjazdu Diecezji podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów obecnych w chwili jego otwarcia.
 2. W przypadku rozwiązania Diecezji, wszystkie środki pozostałe po spłaceniu zobowiązań zostaną przekazane osobie prawnej, upoważnionej przez Wydział.

Art. 56.

 1. Statut uchwala oraz nowelizuje Zjazd Diecezji na drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów obecnych w chwili jego otwarcia.
 2. Mając na względzie jedność Kościoła ogólnoświatowego, Zjazd dostosowuje przepisy niniejszego Statutu do aktualnych uregulowań́ wzorcowych, przyjętych przez Radę Generalnej Konferencji.
 3. Zjazd Diecezji lub Rada Diecezji może zaproponować Generalnej Konferencji, za pośrednictwem Kościoła i Wydziału, dokonanie poprawek w przepisach wzorcowych.

Art. 57.

 1. Niniejszy Statut został przyjęty uchwałą Zjazdu Diecezji z dnia 09.06.2023 r. – na podstawie art. 7 ust. 2 Statutu Kościoła.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Do pobrania

Plik Opis
pdf Statut Diecezji Zachodniej (PDF) z dnia 9 czerwca 2023 r.