Organizacja nabożeństw

Warszawa, dnia 15 czerwca 2021 roku

Informacja na temat organizacji nabożeństw
adwentystycznych w okresie stanu epidemii

W związku z kolejnymi zmianami, jakie wprowadzano w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1054), zmieniającym rozporządzenie z dnia 6 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861), informujemy, że w zakresie organizacji zgromadzeń w ramach działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych obowiązują następujące zasady:

Maseczki

Do dnia 31 sierpnia zachowany został obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w budynkach kultu religijnego oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku kultu religijnego.

Przypominamy, że nakaz zakrywania ust i nosa nie obowiązuje:

  • dziecka do ukończenia 5. roku życia;
  • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia (w takim przypadku jest wymagane przedstawienie, na żądanie Policji lub straży gminnej zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego te okoliczności);
  • sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
  • podczas zawierania małżeństwa przed duchownym.

Odkrycie ust i nosa (przy dalszym obowiązywaniu nakazu ich zakrywania w budynku kultu religijnego) jest możliwe w przypadku:

  • umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (może to dotyczyć np. osób głuchoniemych);
  • spożywania posiłków lub napojów w budynkach kultu religijnego (może to dotyczyć np. agape).

Limity uczestników

Zgromadzenia organizowane w ramach działalności Kościoła (np. nabożeństwa, zebrania zborowe, agape itp.) mogą się odbywać przy zachowaniu następujących warunków:

  • w budynku lub innym obiekcie kultu religijnego ma się znajdować, przy zachowaniu odległości między uczestnikami nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 50% obłożenia budynku lub innego obiektu do dnia 25 czerwca, a od 26 czerwca do 31 sierpnia nie więcej niż 75%; do limitu nie wlicza się osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochówku w przypadku pogrzebu, a także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19; uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa; przed wejściem do budynku (lub obiektu) ma być zamieszczona informacja o limicie osób, a organizator ma podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie;
  • na zewnątrz uczestnicy mają zachować od siebie dystans co najmniej 1,5 m.

Wydaje się, że w wypadku adwentystycznych miejsc zgromadzeń pod pojęciem

„obłożenia budynku lub innego obiektu” należy rozumieć dotychczasową, sprzed epidemii, liczbę dostępnych miejsc siedzących.

Należy podkreślić. że faktyczny limit uczestników zgromadzeń kościelnych w budynkach lub innych obiektach kultu, przewidziany w nowych przepisach, tworzą nie tylko wartości procentowe – 50% i 75% obłożenia tych budynków lub obiektów, ale także konieczność zachowania 1.5-metrowego odstępu między uczestnikami. W wypadku wielu zborów może to sprawić. że faktyczne liczby uczestników tych zgromadzeń będą mniejsze. Wydaje się. że najlepszą formą zapewnienia 1.5-metrowego dystansu będzie albo fizyczne usunięcie części miejsc siedzących ze zborowych kaplic. albo oznaczenie części miejsc jako miejsc nie do siedzenia z uwagi na konieczność zachowania dystansu. Przypominamy też. że nie ma nigdzie przepisu. który pozwalałby na niezachowywanie 1.5-metrowego dystansu dla członków rodzin uczestniczących w kościelnych zgromadzeniach.

Jeśli chodzi o nabożeństwa domowe, organizowane w ramach działalności Kościoła, ale w lokalach prywatnych, wydaje się, że w praktyce limity liczebne dla zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach nie będą tu miały zastosowana, poza obowiązkiem zachowania dystansu 1,5 m między uczestnikami takich nabożeństw oraz obowiązkiem zakrywania ust i nosa z wyjątkami wyżej wspomnianymi.

Osoby zaszczepione to te, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i od zaszczepienia   minęło co najmniej 14 dni. Zaświadczenie o szczepieniu wraz z kodem QR można otrzymać w punkcie szczepień, poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Niezmiennie, zachęcamy do organizowania nabożeństw plenerowych, podczas których nie ma ograniczeń liczebnych, poza odległością 1,5 metra pomiędzy uczestnikami, a także nie obowiązuje zasłanianie ust i nosa.

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP