|

Informacja o organizacji nabożeństw adwentystycznych w okresie stanu epidemii

Warszawa, dnia 9 czerwca 2021 roku

W związku ze zmianami, jakie wprowadzano w rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. (Dz.U. poz. 1013), zmieniającym rozporządzenie z dnia 6 maja w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 861), informujemy, że w zakresie organizacji zgromadzeń w ramach działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych do 25 czerwca obowiązują następujące zasady:

Maseczki

Zachowany został obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką w budynkach kultu religijnego oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku kultu religijnego.

Przypominamy, że nakaz zakrywania ust i nosa nie obowiązuje:

  • dziecka do ukończenia 5. roku życia;
  • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu: a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa, c) zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia (w takim przypadku jest wymagane przedstawienie, na żądanie Policji lub straży gminnej zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego te okoliczności);
  • sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
  • podczas zawierania małżeństwa przed duchownym.

Odkrycie ust i nosa (przy dalszym obowiązywaniu nakazu ich zakrywania w budynku kultu religijnego) jest możliwe w przypadku:

  • umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (może to dotyczyć np. osób głuchoniemych);
  • spożywania posiłków lub napojów w budynkach kultu religijnego (może to dotyczyć np. agape).

Limity uczestników

Zgromadzenia organizowane w ramach działalności Kościoła (np. nabożeństwa, zebrania zborowe, agape itp.) mogą się odbywać przy zachowaniu następujących warunków:

  • w budynku lub innym obiekcie kultu religijnego ma się znajdować nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni, przy zachowaniu odległości między uczestnikami nie mniejszej niż 1,5 m; do limitu nie wlicza się osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochówku w przypadku pogrzebu, a także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19; uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa; przed wejściem do budynku (lub obiektu) ma być zamieszczona informacja o limicie osób, a organizator ma podjąć środki zapewniające jego przestrzeganie;
  • na zewnątrz uczestnicy mają zachować od siebie dystans co najmniej 1,5 m.

W przypadku nabożeństw domowych, które odbywają się w ramach działalności Kościoła, ale w lokalach prywatnych osób je organizujących, limit uczestników wynosi 25 osób, nie licząc organizatora i osób z nim zamieszkujących oraz zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Osoby zaszczepione to te, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej. Zaświadczenie o szczepieniu wraz z kodem QR można otrzymać w punkcie szczepień, poprzez Internetowe Konto Pacjenta na stronie pacjent.gov.pl oraz za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Niezmiennie, zachęcamy do organizowania nabożeństw plenerowych, podczas których nie ma ograniczeń liczebnych, poza odległością 1,5 metra pomiędzy uczestnikami, a także nie obowiązuje także obowiązek zasłaniania ust i nosa.

W celu zachowania dystansu 1,5 m między uczestnikami zgromadzeń kościelnych zachęcamy organizatorów, by w miejscach tych zgromadzeń od razu rozmieszczali krzesła w zalecanym dystansie.

Powyższa instrukcja w zakresie limitów będzie obowiązywała prawdopodobnie przez najbliższe jeden lub dwa szabaty, gdyż na skutek apelu do rządu ze strony abp Stanisława Gądeckiego premier Mateusz Morawiecki już zapowiedział, że limity te zostaną na dniach zwiększone.

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP