|

Zalecenia Zarządu Kościoła z dnia 2 czerwca 2020 roku

Warszawa, dnia 2 czerwca 2020 roku,

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów.

Zalecenia Zarządu Kościoła
z dnia 2 czerwca 2020 roku

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 rokuWytycznymi Wydziału Transeuropejskiego Generalnej Konferencji z dnia 18 maja 2020 roku oraz aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy, co następuje:

Obowiązek zakrywania ust i nosa

1. Według § 15 ust. 8 „zgromadzenia organizowane w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie to odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1”.

2. Obowiązkiem tym jest „zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy (…) ust i nosa”.

3. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące obowiązku wymienionego w pkt 1 i 2 znajdują się w Instrukcji organizacji nabożeństw z dnia 2 czerwca 2020 roku.

Dystans społeczny

4. W cytowanym rozporządzeniu znajduje się wiele przepisów dotyczących zachowania dystansu społecznego zarówno na zewnątrz, jak i w budynkach. W załączniku „Dystans społeczny” znajdują się przykłady niektórych z nich.

5. W związku z pkt 4 oraz wytycznymi Wydziału zalecamy utrzymywanie w naszych obiektach kościelnych dystansu społecznego wynoszącego 2 metry.

6. Zgodnie z pkt 5 zalecamy – tam gdzie jest taka potrzeba – zorganizowanie kilku nabożeństw w ciągu dnia.

7. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zaleceń wymienionych w pkt 5 i 6 znajdują się w Instrukcji organizacji nabożeństw.

Nabożeństwa na zewnątrz

8. Obecnie obowiązujące rozporządzenie dopuszcza organizowanie na zewnątrz zgromadzeń publicznych o liczbie uczestników nieprzekraczającej 150 osób.

9. Według § 15 ust. 8 „w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestniczy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie lub realizują obowiązek” zakrywania ust i nosa.

10. Oznacza to, że istnieje (zwłaszcza o tej porze roku) możliwość organizowania nabożeństw na zewnątrz budynku lub (tam gdzie to możliwe) zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Rozwiązanie to pozwala na udział większej ilości uczestników z jednoczesnym zachowaniem bezpiecznego dystansu i bez zakrywania twarzy wśród uczestników zgromadzonych na zewnątrz budynku.

11. W przypadku nabożeństw organizowanych poza terenem kościelnym, niezależnie od tego czy wewnątrz budynków, czy na zewnątrz ich organizacja nie wymaga zgłaszania żadnym władzom. Mówi o tym art. 10 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej: „Kult publiczny odbywa się na gruntach Kościoła, w pomieszczeniach służących katechizacji lub organizacjom kościelnym oraz w miejscach udostępnionych na ten cel przez osoby upoważnione do dysponowania nimi”. Jedynie „organizowanie imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych wymaga uzgodnienia (…) z właściwymi organami administracji rządowej lub samorządowej” (ust. 3), co nie dotyczy konduktów pogrzebowych, które odbywają się według miejscowego zwyczaju (zob. ust. 4).

Aktualna sytuacja epidemiologiczna (wg oficjalnych danych)

 1. 24 000 zakażeń w całej Polsce od początku pandemii (na średnio ponad 20 000 przeprowadzonych testów dziennie w ostatnim tygodniu).
 2. 1100 zgonów.
 3. Średnia dzienna liczba zachorowań ostatniego tygodnia: ok. 400 osób.
 4. Średnia dzienna liczba zgonów ostatniego tygodnia: 8 osób (spadek w porównaniu z poprzednim tygodniem).

Wnioski

Wzajemna troska i duszpasterstwo

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, zalecenia i wytyczne:

 1. Dziękujemy Bogu za obecne decyzje władz państwowych, dzięki którym będziemy mogli liczniej zgromadzać się w budynkach kościelnych.
 2. Mamy świadomość, że obecne znoszenie obostrzeń epidemicznych ma miejsce w czasie, gdy liczba nowych zakażeń jest nadal większa, niż w czasie, gdy te obostrzenia wprowadzano. Oznacza to, że niebezpieczeństwo wcale nie mija.
 3. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nakłada to na nas, jako głosicieli poselstwa zdrowia, szczególny obowiązek zachowania ostrożności – nawet dalej posuniętej, niż wynikałoby to z przepisów prawa.
 4. Niezależnie od osobistych poglądów i opinii poszczególnych wiernych apelujemy o respektowanie praw, zaleceń, instrukcji i wytycznych, zarówno państwowych, jak i kościelnych, i kierowanie się nie tylko własnym dobrem, ale także biblijną zasadą wzajemnej troski o siostry i braci w Chrystusie.
 5. Pamiętajmy, że duża część naszych sióstr i braci tęsknie oczekuje powrotu na nabożeństwa, ale słuchając z niepokojem różnych zdań i opinii, obawia się o swoje bezpieczeństwo podczas nabożeństw i spotkań w kościele.
 6. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej wiernych mogło powrócić fizycznie do wspólnotowych zgromadzeń. Nastąpi to, gdy w sposób odpowiedzialny i planowy będziemy przygotowywać nabożeństwa według niniejszych zaleceń i załączonych instrukcji i wytycznych, a wszyscy wierni będą zachowywać się w odpowiedzialny sposób, zapewniający bezpieczeństwo innym uczestnikom.
 7. Łamanie prawa skutkować może nałożeniem na zbory i diecezje, a nawet indywidualnych pastorów i wyznawców kar finansowych.
 8. Chcemy też zapobiec najbardziej niepożądanemu scenariuszowi zakażenia się wyznawców podczas nabożeństwa, co skutkować będzie zamknięciem zboru oraz skierowaniem wszystkich uczestników takiego nabożeństwa, ich rodzin i osób kontaktujących się z nimi, np. w pracy, na obowiązkową kwarantannę. W dalszej kolejności skutkować to może nie tylko problemami zdrowotnymi osób zakażonych, ale problemami finansowymi (niewykonywanie pracy przez kolejny okres, narażenie prowadzonych firm na straty czy – w przypadku osób niezatrudnionych na umowy o pracę – utratę dochodów).
 9. Pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie uniknąć, ale jeśli sytuacje opisane w pkt 7 i 8 będą wynikiem beztroski i niefrasobliwości uczestników nabożeństwa, konsekwencje wizerunkowe będą się ciągnąć za takim zborem, a może nawet całym Kościołem przez długie lata.
 10. Biorąc to pod uwagę kierownictwo zboru może, a nawet powinno wymagać od uczestników nabożeństwa stosowania się do zaleceń pod rygorem wyproszenia z nabożeństwa osób odmawiających podporządkowania się tym zaleceniom lub nawet pod rygorem czasowego zawieszenia nabożeństw, jeśli większa liczba wyznawców nie będzie się liczyć z dobrem i bezpieczeństwem innych.
 11. Róbmy wszystko, aby po przywróceniu nabożeństw, i związanym z tym wielkim wysiłkiem organizacyjnym i logistycznym, nie okazało się, że niedługo ponownie trzeba będzie zamykać zbory z powodu niedotrzymania warunków, dzięki którym, według rozporządzenia Rady Ministrów, mogą być organizowane spotkania w kościele lub z powodu powstania ogniska zakażenia w zborze.
 12. Pozostaje aktualne zalecenie o podejmowaniu decyzji o przywracaniu nabożeństw przez rady zborów. Dotyczy to również terminów przywrócenia nabożeństw. Zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami prosimy o powiadamianie zarządów diecezji o terminie przywrócenia nabożeństw.

Módlmy się nadal w intencji:

 • Bożej mądrości w sprawnym i bezpiecznym przywracaniu nabożeństw.
 • Zachowania spokoju, cierpliwości i dyscypliny.
 • Bożej ochrony przed zakażeniami.
 • Chorych i cierpiących nie tylko z powodu koronawirusa.
 • Osób pozostających w domach z powodu swoich lęków i obaw.
 • Pracowników służby zdrowia.
 • Mieszkańców Górnego Śląska, górników i ich rodzin.
 • Podopiecznych i personelu domów pomocy społecznej.
 • Kadry żłobków i przedszkoli.
 • Wszystkich osób i rodzin dotkniętych ekonomicznymi skutkami kryzysu.
 • Sytuacji politycznej i społeczno-ekonomicznej naszego kraju.
 • Mądrości dla władz kraju w podejmowaniu właściwych decyzji.

Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku

List do Rzymian 12,10

 

Zarząd Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w RP