Nabożeństwa plenerowe

Warszawa, dnia 9 czerwca 2020 roku,

Instrukcja dotycząca organizacji
nabożeństw plenerowych i domowych

1. Nabożeństwa plenerowe na terenie posesji kościelnych

W przypadku nabożeństw plenerowych, organizowanych na terenie posesji kościelnych, zalecamy:

1.1 Utrzymanie dystansu 2 m pomiędzy uczestnikami nabożeństwa, dzięki czemu wierni będą mogli uczestniczyć w nabożeństwie bez zasłon ust i nosa.

1.2 W przypadku nieutrzymywania odstępu 2 m, prawo zobowiązuje do zasłaniania ust i nosa.

2. Nabożeństwa plenerowe poza terenem posesji kościelnych

2.1 Organizacji nabożeństw poza terenem posesji kościelnych dotyczy § 15 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 964), który stanowi:

„Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny”.

2.2 Obowiązek z § 18 ust. 1 odnosi się do zakrywania ust i nosa, z wyjątkami przewidzianymi w tym przepisie, a wymienionymi w Instrukcji Zarządu Kościoła.

2.3 Zatem do nabożeństw plenerowych poza terenem posesji kościelnych stosuje się fragment wyżej zacytowanego przepisu, który mówi o zgromadzeniu odbywającym się „na zewnątrz”, kiedy to uczestnicy mają obowiązek albo zachowania dystansu 2 m, albo, nie zachowując go, zasłonięcia ust i nosa.

2.4 Do zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów (czy to na terenie posesji kościelnej, czy na innym terenie) nie stosuje się obowiązku zawiadamiania władz z § 15 ust. 1, ani limitu 150 uczestników zgromadzenia z ust. 9.

2.5 Organizatorzy nabożeństwa plenerowego poza terenem posesji kościelnej mają jednak obowiązek wcześniejszego pozyskania zgody na wykorzystanie danego miejsca od osób upoważnionych do dysponowania nim (zob. art. 10 ust. 1 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej)

2.6 W celu zmniejszenia zagęszczenia uczestników nabożeństwa należy rozważyć  wynajęcie przenośnych sanitariatów (zarówno w przypadku nabożeństw w kościele, jak i w plenerze).

2.7 Poszukując miejsc nabożeństw plenerowych poza kościołem, należy uwzględnić istnienie dobrego zaplecza sanitarnego lub wynająć odpowiednią w warunkach epidemii ilość przenośnych toalet.

3. Nabożeństwa w domach

W części zborów i grup Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego nabożeństwa sobotnie odbywają się w prywatnych lokalach, nie będących własnością poszczególnych diecezji. Zbory organizują także spotkania domowe poza sobotami (nazywane: spotkaniami modlitewnymi, grupami domowymi czy kościołami domowymi). Od 30 maja spotkania takie są ponownie dozwolone.

Zasady bezpieczeństwa spotkań domowych

3.1 W przypadku domowych nabożeństw sobotnich oficjalnych (tj. umieszczonych w okręgowych grafikach nabożeństw) należy przestrzegać tych samych podstawowych zasad bezpieczeństwa jak podczas nabożeństw w budynkach kościelnych (obowiązek, z pewnymi wyjątkami, zasłaniania ust i nosa, zalecenie utrzymywania 2 m dystansu, zabezpieczenie dostępu do środków dezynfekcyjnych). Nieprzestrzeganie obowiązku zasłaniania ust i nosa będzie skutkowało zawieszeniem oficjalnego statusu takich nabożeństw, co oznacza, że nie będą na nie delegowani duchowni diecezjalni czy z Zarządu Kościoła.

3.2 W przypadku spotkań w ramach zborowych projektów grup (kościołów) domowych  wskazujemy na obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zalecenie zachowania dystansu. Tam, gdzie obowiązek zasłaniania ust i nosa nie będzie przestrzegany, rady zborów powinny zawieszać takim spotkaniom status oficjalnej działalności zboru, a duchowni nie powinni w nich uczestniczyć.

4. Nabożeństwa w wynajętych salach

W przypadku zborów, które organizują nabożeństwa w salach wynajmowanych od instytucji pozakościelnych (domy kultury itp.):

4.1 Obowiązują ogólne zasady dotyczące organizacji, wyrażone w Instrukcji Zarządu Kościoła.

4.2 Obowiązują zasady organizacji spotkań, ustalone przez wynajmującego, z daniem pierwszeństwa zasadom ustalonym przez wynajmującego, jeśli zasady wynajmującego będą bardziej restrykcyjne niż zasady Kościoła.

 

Zarząd Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w RP

Do pobrania

Plik Opis
pdf Nabożeństwa plenerowe i domowe