Pismo Zarządu Kościoła Adwentystów w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku

Warszawa, dn. 22 kwietnia 2020 roku,

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów.

Zalecenia Zarządu Kościoła
z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Wobec opublikowania kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  którego treść zamieszczamy też w załączniku do niniejszego pisma, pragniemy poinformować o podjętych przez Zarząd Kościoła, w porozumieniu z zarządami diecezji, działaniach i przyjętych zaleceniach.

 1. Dnia 17 kwietnia, czyli 2 dni przed wejściem w życie rozporządzenia z 19 kwietnia, nasz Kościół skierował do Prezesa Rady Ministrów uwagi do projektu rozporządzenia. Szczegóły wraz treścią pisma można znaleźć na stronie kościelnej www.adwent.pl.
 2. Wyrażamy pragnienie szybkiego powrotu do normalnego przebiegu nabożeństw w naszych zborach, co niestety nie  wydaje się jeszcze możliwe.
 3. Biorąc pod uwagę obecną sytuację stanu pandemii w naszym kraju staramy się, w trosce o zdrowie naszych Sióstr i Braci, na bieżąco śledzić sytuację i dostosowywać się do zaleceń rządu mających na celu zapewnienie maksymalnych środków bezpieczeństwa.
 4. Zgodnie z ww. rozporządzeniem odprawianie nabożeństw jest możliwe, jednak przepis o ograniczeniu liczby uczestników nabożeństwa do 1 osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni budynku kościoła sprawia, że w zdecydowanej większości naszych budynków kościelnych udział w nabożeństwie możliwy byłby tylko dla kilku osób.
 5. Oprócz działań wymienionych w punktach 1. i 3. pracujemy nad zaleceniami i szczegółowymi instrukcjami, mającymi na celu logistyczne przygotowanie zborów do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia nabożeństw w warunkach obowiązujących przepisów i ograniczeń.
 6. Niezależnie od obowiązujących przepisów, a także wysokich kar finansowych za ich nierespektowanie, priorytetem jest dla nas Wasze zdrowie i bezpieczeństwo.
 7. Oficjalne dane dotyczące rozwoju pandemii nie wskazują tendencji do jej zaniku, a z informacji  płynących z ministerstwa zdrowia wynika, że szczyt zachorowań jest jeszcze przed nami. Szczególnie smuci nas rosnąca liczba zgonów.
 8. Kontaktujemy się również z kierownictwem Trans-Europejskiego Wydziału światowego Kościoła, skąd otrzymujemy informacje o sytuacji Kościoła w innych krajach. Staramy się korzystać z jego rad i rozwiązań. Podobne kontakty utrzymujemy z innymi Kościołami i organizacjami ponadkościelnymi w Polsce, aby wymieniać się doświadczeniami w radzeniu sobie z trudnościami, a także wyrażać zbieżne opinie w kontaktach z władzami.
 9. Sytuacja jest dynamiczna i wiele wskazuje, że w okolicach połowy maja będziemy mieli bardziej rzeczywisty obraz sytuacji, a dopiero to może pozwolić nam, jako Zarządowi Kościoła, na odpowiedzialne zalecenie albo powrotu do naszych miejsc nabożeństw, albo dalszego przedłużenia obecnego stanu.
 10. Biorąc powyższe pod uwagę, a także prosząc Boga o mądrość i kierując się Jego radami dotyczącymi radzenia sobie z chorobami zakaźnymi, zdecydowanie zalecamy, aby wstrzymać się jeszcze, aż do odwołania, z organizacją nabożeństw w naszych budynkach kościelnych.
 11. Zasmuciła nas śmierć jednej z naszych kochanych Sióstr, która została zakażona koronawirusem w szpitalu. Modlimy się o to, aby łaskawy Bóg dodał siły jej rodzinie i ukoił ich ból w czasie żałoby.
 12. Modlimy się gorąco, aby Bóg przeprowadził nas zdrowo przez ten trudny czas. Szczególnie polecamy w naszych modlitwach osoby, o których wiemy, że są chore. Wyrażamy wdzięczność naszemu Bogu za Jego dotychczasową ochronę.
 13. Gorąco dziękujemy Bogu i Wam za Waszą wytrwałość, wiarę i zaangażowanie. Cieszymy się, że coraz liczniejsze grono, również starszych Sióstr i Braci, bierze udział w studium biblijnym szkoły sobotniej czy nabożeństwach modlitewnych za pośrednictwem komunikatorów internetowych, a także korzysta z transmisji nabożeństw oraz innych programów ewangelizacyjnych.
 14. Cieszymy się z ożywienia ewangelizacji internetowej i wierzymy, że ta aktywność będzie kontynuowana również po zakończeniu epidemii.
 15. Dziękujemy za Waszą systematyczność w przesyłaniu na konta diecezjalne i zborowe dziesięciny i darów, jak również – zgodnie z radą apostoła Pawła – cotygodniowe odkładanie w domach darów w gotówce po to, aby móc je z radością złożyć, gdy nabożeństwa zostaną wznowione.
 16. Zachęcamy do częstego odwiedzania oficjalnego serwisu internetowego Kościoła: www.adwent.pl  i zapoznawania się z aktualnościami i informacjami kościelnymi które są na bieżąco publikowane.
 17. Kościół żyje!

Życzymy Wam stałego doświadczania słów zapisanych w Drugiej Księdze Samuela 22,2-3:

„Pan jest opoką moją i twierdzą moją, i wybawicielem moim,Bóg skałą moją, jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia mojego,Schronieniem moim i ucieczką moją,Wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia”.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce