|

Sprawozdanie ze Zjazdu Diecezji Zachodniej 

„Ożywieni w Bogu – podobni do Jezusa”
ZJAZD DIECEZJI ZACHODNIEJ KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO
GDAŃSK 12-14 MAJA 2011

Nowo oddany Dom Modlitwy w Gdańsku przy ulicy Jaśkowej Doliny 21 stał się w ostatnim czasie miejsce ważnych spotkań zarówno ogólnokrajowych, jak i diecezjalnych. Kolejnym sprawdzianem funkcjonalności tego obiektu był Zwyczajny Zjazd Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który według Statutu Diecezji odbywa się raz na cztery lata. Poprzedni taki Zjazd miał miejsce w roku 2007 w Zatoniu na Pojezierzu Drawskim, tym razem wybrzeże polskiego morza zostało wybrane na zorganizowanie tego znaczącego wydarzenia .

Zjazd Diecezji Zachodniej poprzedziło spotkanie pastorów w dniu 11 maja (środa) na którym rozważano Słowo Boże, poświęcono zagadnieniu ożywienia, reformacji i napełnienia Duchem Świętego oraz modlitwom.

Następnego dnia w czwartek, już od godz. 9:00 delegaci mogli się zarejestrować u odpowiedzialnych za to osób: Ewy Trzpil i Moniki Kosowskiej. O godz. 11:00 przewodniczący Wydziału TED pastor Bertil Wiklander, służył Słowem Bożym w wygłoszonym do zebranych kazaniu, po czym nastąpiła dłuższa chwila modlitw całego zgromadzenia. O godz. 12:00 rozpoczęła się sesja Zjazdu, którą otworzył pastor Ryszard Jankowski. Przystąpiono do przyjęcia agendy a następnie zgodnie z nią poprowadzono obrady. Wybrano sekretarzy zjazdu w osobach: Janiny Prychodko, Tomasza Majewskiego i Wojciecha Pruszyńskiego.

Do udziału w sesji administracyjnej uprawnionych było 92 delegatów ze zborów i grup. Obecnych podczas obrad było 80 delegatów, co uczyniło ten Zjazd pełnoprawnym do podejmowania decyzji. Przyjęto sprawozdanie Przewodniczącego uzupełnione sprawozdaniem filmowym, po czym przyjęto sprawozdanie Sekretarza-Skarbnika wzbogacone prezentacją z działalności Diecezji z okresu ostatniej kadencji. Skarbnik Kościoła, pastor Maksymilian Szklorz przedstawił także opinię audytora kościelnego. Przyjęcie tych sprawozdań poprzedziła dyskusja delegatów, po czym wybrany został Komitet Organizacyjny, z którego wyłoniony został Komitet Nominacyjny. W czasie obrad Komitetu Nominacyjnego delegaci dzielili się doświadczeniami, dyskutowali oraz bardzo dużo czasu spędzili na wspólnych modlitwach. Czwartkowy wieczór zakończyło rozważanie biblijne pastora Stanisława Niedzińskiego.

Kolejny dzień rozpoczął się kazaniem wygłoszonym przez pastora B. Wiklander w którym nawiązał do hasła Zjazdu ,,Ożywieni w Bogu – podobni do Jezusa”. Podczas dalszych obrad Komitetu Nominacyjnego pozostali delegaci kontynuowali obrady Zjazdu. Sekretarz Komitetu Nominacyjnego br. Henryk Kędzierski przedstawił kandydaturę pastora Ryszarda Jankowskiego na Przewodniczącego Diecezji Zachodniej, która została przyjęta w głosowaniu delegatów. Komitet w dalszym ciągu kontynuował obrady po czym podał kandydaturę pastora Tomasza Kosowskiego na Sekretarza-Skarbnika, która również została pozytywnie przyjęta. Następnie Komitet Nominacyjny zaproponował skład Rady Diecezji w osobach: Wiktoria-Danuta Kania, Agata Radosh, Anna Żurkowska, Beata Kowalczyk, Marian Cała, Tomasz Stolarski, Ireneusz Wingrowicz, Marek Chełmiński, Jacek Sydor.

Nowo powołana Rada Diecezji będzie składała się z 10 osób wybranych przez Zjazd oraz z wchodzących z urzędu Przewodniczącego Diecezji, Sekretarza-Skarbnika i 5 pastorów okręgowych. Rada Diecezji w liczbie 17 osób jest organem wykonawczym zarządzającym sprawami Diecezji z upoważnienia i w imieniu Zjazdu. Na zakończenie odczytano podjęte wcześniej uchwały. Brat Daniel Skwarek – prawnik, czuwał nad przebiegiem obrad zgodnych ze statutem Diecezji. Zjazd zakończył nowo wybrany Przewodniczący Diecezji, dziękując delegatom za ich udział i wkład, zapraszając jednocześnie do zaangażowania się w misję.

Rozpoczęcie Dnia Pańskiego przebiegało niezwykle uroczyście, podczas którego kazanie wygłosił Sekretarz Kościoła pastor Marek Rakowski. Nabożeństwo wieczorne zostało zakończone mini koncertem studenckiej Orkiestry Symfonicznej z adwentystycznej uczelni Southern University z USA, którą pilotowała po Polsce siostra Dorota Porawski – Dyrektor Instytutu Języka Angielskiego z Podkowy Leśnej.

Sobotnie nabożeństwo miało charakter dziękczynny. Oprócz delegatów zgromadziło wyznawców z całego Okręgu Pomorskiego. Już przed nabożeństwem Orkiestra Symfoniczna pięknie wykonaną muzyką wielbiła Boga, wprowadzając zgromadzenie w atmosferę uwielbienia i oddania chwały Stwórcy. Lekcję Szkoły Sobotniej poprowadziło trzech młodych pracowników Diecezji w osobach: Daniela Majewskiego, Jarosława Jarosza, Marcina Koronki po czym, bracia: Marek Jankowski, Andrzej Majewski i Marcin Koronka przedstawili sprawozdanie z działalności misyjnej na Dolnym Śląsku. Zapoznali także zebranych z projektem wydania i rozpowszechnienia książki ,,Wielki Bój” w roku 2012, po czym dokonano zbiórki pieniężnej na ten cel.

W drugiej części nabożeństwa Przewodniczący Kościoła pastor Paweł Lazar przedstawił członków nowej Rady i Zarządu Diecezji Zachodniej oraz przeprowadził akt ich poświęcenia. Kazanie wygłosił Przewodniczący Wydziału TED pastor B.Wiklander, które oparł na liście do Filipian, przedstawiając piękno charakteru Chrystusa, który przyszedł na ten świat w duchu uniżenia i pokory, służąc nam ludziom i nie wzbraniając się przyjąć śmierci krzyżowej. Oprócz orkiestry symfonicznej, nabożeństwo wzbogacili wykonanymi pieśniami siostra Małgorzata Hofman i Tomasz Hatała.

Obiadem ugościły nas siostry z miejscowego zboru. Niezwykle smaczne i różnorodne potrawy wzmogły nasz apetyt. Popołudniową część nabożeństwa rozpoczął kazaniem pastor Paweł Lazar, po czym doświadczeniami dzieli się bracia: pastor Stanisław Sowa, Krzysztof Kudzia, Krzysztof Mrozowski oraz Norbert Solski. Nabożeństwo dziękczynne zostało zakończone krótkim wystąpieniem Przewodniczącego Diecezji, który zaapelował do zgromadzonych, jednocześnie zapraszając ich do wprowadzenie w życie hasła Zjazdu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Głosu Nadziei – bracia: Piotr i Janek Kot, którzy starali się ,,uwiecznić” najważniejsze chwile tego szczególnego zgromadzenia.

Podsumowując minione chwile, pragniemy wyrazić podziękowanie Bogu, który w osobie Ducha Święty był obecny pośród nas. Niech będzie Mu za wszystko chwała na wieki wieków!