Tłumaczenie nabożeństw

Warszawa, 7 marca 2022

Do pastorów i starszych zborów Kościoła w Polsce

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,

W związku z dużą ilością naszych sióstr i braci z Ukrainy, którzy znaleźli gościnę w naszych zborach oraz na prośbę przywódców społeczności ukraińskiej w naszym kraju, zwracamy się z prośbą, aby nabożeństwa w naszych zborach były tłumaczone na język ukraiński. Dotyczy to oczywiście zborów, do których przybyli liczni przybysze z Ukrainy. Wszystkie siostry i braci z Ukrainy, którzy przebywają już w Polsce od dłuższego czasu i znają dobrze  język polski prosimy o zaangażowanie się w tłumaczenie nabożeństw, szczególnie kazań i ważnych komunikatów.

Prosimy również, w zależności od warunków lokalowych, o organizowanie grup studium Biblii w ramach „szkoły sobotniej”, tak aby nasi goście z Ukrainy mogli cieszyć się błogosławieństwem płynącym ze studiowania Biblii w ich ojczystym języku. W przypadku braku możliwości lokalowych i przeprowadzania studium Biblii w jednej grupie, prosimy również o zorganizowanie tłumacza.

W imieniu społeczności ukraińskiej serdecznie dziękuję i życzę Bożej opieki i ochrony w tym trudnym dla nas wszystkich czasie

Pastor Marek Rakowski
Sekretarz Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce


Дорогі сестри та брати у Христі,

В зв’язку з великою кількістю наших сестер і братів з України, які були гостинно прийняті у наших громадах і на прохання керівників спільнот українських в нашій країні, звертаємося з проханням, аби в наших громадах відбувався переклад українською мовою наших Богослужінь. Торкається це звісно громад до яких прибули чисельні групи з України. Всіх сестрер і братів з України, які перебувають в Польщі віддавна і знають добре польську мову просимо долучитися в перекладання Богослужінь, а особливо проповідей і важливих повідомлень.

Просимо також, в залежності від можливостей приміщень о організацію груп (класів) вивчення Біблії в рамках «суботньої школи», мак щоби гості з України могли тішитися благословеннями вивчення Біблії на своїй рідній мові. В випадку відсутності можливості приміщення і проведення уроку загальним класом, просимо також про переклад уроку суботньої школи

Від імені української спільноти сердечно дякую і бажаю Божої опіки і охорони в цьому важкому для нас всіх часі

Пастор Марек Раковські
секретар Польського Уніону