Zalecenia Zarządu Kościoła

Warszawa, dn. 25 marca 2020 roku

ZALECENIA ZARZĄDU KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO
W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA
Z DNIA 24 MARCA 2020 ROKU

W związku z wejściem w życie w dniu 25 marca Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń życia publicznego, w tym organizacji uroczystości religijnych, Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP zaleca, co następuje:

I. Posłuszeństwo wyznawców przepisom państwowym

 1. Apelujemy do wyznawców o posłuszeństwo rozporządzeniom władz państwowych oraz odpowiedzialne zachowanie w świetle stanu epidemii. W szczególności apelujemy o pozostanie w domach i ograniczenie wychodzenia na zewnątrz jedynie do sytuacji niezbędnie koniecznych wymienionych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
 2. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skutków i metod postępowania w przypadku zarażenia wirusem SARS-Cov-2, które można znaleźć na: https://www.gov.pl/web/koronawirus.
 3. Apelujemy o natychmiastowe zgłaszanie telefoniczne służbom sanitarnym sytuacji zaobserwowania u siebie objawów wskazujących na zarażenie wirusem SARS-Cov-2. Zgłoszenia należy kierować na infolinię: 800 190 590.

II. Nabożeństwa i spotkania w Kościele

 1. Diecezje powinny natychmiast zawiesić organizację nabożeństw i innych spotkań zborowych we wszystkich zborach Kościoła. Zachęcamy wyznawców do korzystania z nabożeństw transmitowanych w internecie
 2. W przypadku organizacji transmisji przez internet nabożeństw, w tym pogrzebowych i ślubnych, w uroczystości może uczestniczyć maksymalnie 5 osób, nie włączając w tę liczbę osób prowadzących uroczystość.
 3. Nabożeństwa pogrzebowe powinni prowadzić duchowni w miejscu ich stałej służby. Należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Uroczystości powinny być krótkie, a po ich zakończeniu togi pogrzebowe należy w miarę możliwości oddać do pralni.

III. Służba duchownych i pracowników Kościoła

 1. Służba duchownych powinna odbywać się w trybie zdalnym, poza koniecznymi przypadkami kontaktów osobistych, gdyż stosownie do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia przemieszczanie się osób jest obecnie zakazane, z wyjątkiem przemieszczania się w celu sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności i obrzędów religijnych.
 2. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę (administracyjni) Kościoła i jego jednostek też w miarę możliwości każdej jednostki powinni pracować zdalnie lub oczekiwać w domu w gotowości do wykonania swoich obowiązków w miejscu pracy.
 3. Bezpośrednią opieką duszpasterską powinny być objęte osoby, które wymagają pomocy w zaopatrzeniu w podstawowe produkty (żywność, lekarstwa, środki higieniczne). Taka opieka w świetle ww. rozporządzenia może być traktowana jako czynność religijna lub świadczenie wolontaryjne i jako takie należy do wyjątków pozwalających na przemieszczanie się.
 4. Podczas wykonywania służby wymagającej opuszczenia domu pastorzy powinni mieć przy sobie legitymację duchownego, by móc ją okazać na żądanie funkcjonariuszy władz sprawdzających cel przebywania poza domem.
 5. W przypadku absolutnie niezbędnych podróży należy w miarę możliwości używać prywatnego samochodu osobowego.
 6. Duchowni oraz diakoni i diakonisy powinni ściśle współpracować ze służbami wolontaryjnymi Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej oraz Związku Harcerstwa Adwentystycznego w celu koordynacji prac wolontaryjnych.
 7. Szczegółowe zasady dotyczące służb wolontaryjnej zostały zawarte w Wytycznych dotyczących pracy wolontariuszy i pracowników w stanie zagrożenia epidemicznego oraz w stanie epidemii  opracowanych przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną.

Powyższe zalecenia obowiązują od dnia 25 marca do 11 kwietnia z możliwością ich przedłużenia.

Gorąco apelujemy o niepoddawanie się złym myślom, ani wpływom różnych teorii spiskowych i ich nierozpowszechnianie, co jedynie wzmaga w ludziach niepokój, podczas gdy jako adwentyści dnia siódmego mamy być znani jako ludzie pokoju, nadziei i modlitwy.

Dlatego zachęcamy wszystkich wyznawców do wytrwałej modlitwy o Bożą ochronę dla naszego kraju, o chorych, lekarzy i wszystkie osoby biorące udział w ratowaniu zdrowia i życia innych ludzi oraz zaspokajaniu ich niezbędnych potrzeb. Módlmy się o mądrość dla władz publicznych. Prosimy o modlitwy o Kościół. W tym trudnym czasie bądźmy wszyscy jeszcze bardziej niż zwykle cierpliwi, jeszcze bardziej wytrwali i jeszcze bardziej wrażliwi na potrzeby innych ludzi.

Zarząd Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP