|

Tylko dzięki łasce – Tydzień Modlitwy 2017

Tydzień modlitwy 2017 – Słowo od przewodniczącego Kościoła Adwentystów w Polsce

Rozumienie prawd biblijnych zależy nie tyle od zdolności pojmowania, ile od szczerości zamiaru i gorliwego szukania sprawiedliwości”1. Słowa te w szczególny sposób znalazły spełnienie – po pierwsze w osobistym doświadczeniu, po drugie w działaniu wielkich reformatorów. Pierwsza zasada protestantyzmu – sola Scriptura (tylko Pismo) stała się fundamentem społecznego i indywidualnego odkrywania Prawdy oraz głębokiego ożywienia. Wielkie duchowe poruszenie XVI wieku wynikało z konsekwentnego poszukiwania woli Bożej w Piśmie Świętym. Biblia okazała się objawieniem miłości Niebiańskiego Ojca i sprawiedliwości dostępnej dla każdego poprzez wiarę, tylko dzięki Jego niezmierzonej łasce!

W czasie duchowej ciemności chrześcijanie myśleli, że Niebo było osiągalne tylko przez usilne zabiegi albo wykupienie w nim miejsca, podobnie jak dzisiaj mieszkania w drogim apartamentowcu. Ludzie uginali się pod wpływem poczucia ciężaru grzeszności i przerażającego wyobrażenia charakteru Boga, a ubodzy dodatkowo brakiem możliwości nabycia duchowych przywilejów poprzez doczesne środki. I w takich okolicznościach pojawia się niezwykłe przesłanie – „że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliśmy wykupieni z marnego postępowania (…), lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego”2. Świadomość tego niezasłużonego daru dała protestantom z jednej strony pewność zbawienia i wewnętrzny pokój, a z drugiej tak wiele determinacji, że w krótkim czasie cała Europa mogła dowiedzieć się o zbawieniu darmo, z łaski przez wiarę3.

500 lat później stoimy w obliczu konieczności ponownego duchowego przebudzenia świata poprzedzającego zakończenie dziejów zła. Jak bardzo nasz duchowy fundament jest wobec tego wyzwania oparty na osobistej relacji z Panem poprzez Słowo i łaskę? „Wkrótce ujrzymy ostatnie zwiedzenie. Antychryst przedstawi swe wspaniałe dzieło przed naszymi oczami, jego fałszerstwo będzie tak bardzo podobne do prawdy, że bez Pisma Świętego nie będzie można odróżnić fałszu od prawdy. Z Biblią w ręce należy więc badać każde twierdzenie i każdy cud”4. Szatan będzie czynił wiele, by odwrócić uwagę Bożych dzieci od Chrystusa i Jego dobroci, dając fałszywe poczucie bezpieczeństwa, wsparte lekceważeniem dekalogu albo ekscytującymi zjawiskami. „Jedynie przez odnowienie szacunku dla prawa Bożego może nastąpić przebudzenie oraz powrót do pierwotnej wiary i pobożności w chrześcijaństwie”5.

Łaska Boża nie jest tym, co usypia. Łaska staje się pasjonującym przeżyciem oraz otwarciem okien Nieba dla uratowanego grzesznika. Jej przyjęcie prowadzi do zadziwiającego sprzężenia. Im więcej łaski, tym większe pragnienie bycia ze Zbawicielem. Im więcej przebywania z Jezusem, tym więcej radości, pokoju, posłuszeństwa i pragnienia dzielenia się ewangelią z innymi. Im więcej dzielenia się, tym większe pragnienie łaski i pozostawania w obecności Świętego…

Jarosław Dzięgielewski

1 E.G. White, Wielki bój, r. 37 pt. „Biblia środkiem ochrony”. 2 1 P 1,18-19. 3 Zob. Ef 2,8-9. 4 E.G. White, dz. cyt. 5 Tamże, r. 27 pt. „Odrodzone życie”.