|

Działalność apostołów

Drodzy w Chrystusie!

Witam Was serdecznie i jednocześnie pragnę zaprosić do udziału we wspólnym czytaniu Biblii i książki „Działalność Apostołów” napisanej przez E. White. Książka ta oparta jest na treści biblijnych Dziejów Apostolskich i Listów. Podany materiał jest niezwykle bogaty w treści teologiczne, szczególnie  aktualne dla chrześcijan żyjących w czasie końca. Przede wszystkim przedstawia Chrystusa, który za nas zmarł, zmartwychwstał  i odszedł do nieba, ale wkrótce powróci po swój lud. „Wiele cennego materiału jest również na temat  Kościoła jako takiego, Ducha Świętego i misjologii.” Duch Święty chroni swój Kościół przed błędnymi naukami oraz podtrzymuje wiarę Swoich dzieci.

„Działalność Apostołów” jest ostatnią książką napisaną przez E. White i wydaną  w 1915 roku, krótko przed jej śmiercią. Jest ona niezwykle aktualna dzisiaj. Właśnie z tego powodu, o czym jestem głęboko przekonany, powinna ona stać się szczególną lekturą podczas naszych spotkań w zborach, grupach lub indywidualnie w domach. Uważam, że przesłanie zawarte w „Działalności Apostołów” jest niezwykle ważne dla każdego wyznawcy. Nie chodzi tak bardzo o powierzchowne zapoznanie się  z treścią tej książki, ale bardzo głębokie studiowanie przesłania, które Bóg kieruje do swoich dzieci. Zapraszam wszystkich wyznawców Diecezji Zachodniej do zapoznania się z treścią tej książki, która wniesie wiele dobrego w życie osobiste i zborowe. Gdy będziecie spotykać się na modlitwach, proszę czytajcie tę książkę, rozdział po rozdziale, a stanie się ona dużym błogosławieństwem w Waszym życiu. Bóg wyróżnił Kościół Adwentystów Dnia Siódmego obdarzając go prorokiem, który kreśli przed nami szczególne przesłanie na czas końca. Czytamy w tej książce o szczególnym powołaniu Kościoła: „Bóg uczynił Swój Kościół na ziemi przewodem, przez który posyła światło i przez który oznajmia swoje zamiary i wolę. Jednocześnie jest kierowane ostrzeżenie: „ Ci, którzy przywykli traktować swoje osobiste zdanie jako najważniejsze, znajdują się w poważnym niebezpieczeństwie.” Końcowe słowa tej książki: „Odkupieni powitają tych, którzy przyprowadzili ich do Zbawiciela i wszyscy zjednoczą się w uwielbieniu Tego, który  umarł, aby istoty ludzkie mogły mieć życie wieczne. Walka została zakończona. Skończyła się udręka. Pieśń zwycięstwa napełnia niebiosa, a odkupieni śpiewają radosnym chórem: „Godzien, godzien jest Baranek, który został zabity i znów żyje, triumfujący zwycięstwa „

Jeszcze raz proszę wszystkich wyznawców o wzięcie udziału w studium książki

„Działalność Apostołów”.

Z braterskim pozdrowieniem

Ryszard Jankowski