|

„Idź naprzód” – kazanie Teda N.C.Wilsona 

Witajcie, bracia i siostry w Chrystusie! Jest to przywilejem wysławiać Pana wzajemnie w ten ostatni poranek 59 sesji generalnej konferencji. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie drogi którymi Pan wiódł Swój Kościół w ciągu tego tygodnia. Cala chwałę oddajmy wyłącznie Jemu.

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego jest na drodze ukierunkowanej na niebo, a jesteśmy już prawie w domu. Wierze całym sercem ze Chrystus już wkrótce powróci! Te słowa brzmią w każdym języku…. (Chrystus powróci wkrótce! w kilkunastu językach swiata – w tym – francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, suahili, koreański, chiński, hindu, tagalog, arabski, niemiecki) oraz w wielu innych językach świata.

Doceniam wspaniałego ducha oraz entuzjazm naszej światowej rodziny wiary. I pomimo że jesteśmy dumni z naszych narodowości i kultur, Chwale Pana że kultura Chrystusa scala nas oraz przewyższa wszystkie inne. W tym duchu, zwracam się do was z prośbą o modlitwy aby to poselstwo którym chce się z wami dzisiaj podzielić zostało zrozumiane oraz aby to nie mówca został uwielbiony. Ze względu na to, zwracam się z prośbą abyście jeżeli szczególnie zgadzacie się z tym co mowie, odpowiedzieli szczerym „Amen” zamiast oklasków. Dziękuje wam za wasza pomoc aby uczynić poselstwo a nie mówcę centrum czasu który spędzimy tutaj razem.

Świat pogrążony w chaosie; Pewne Słowo

Znaki powtórnego przyjścia Chrystusa objawią się z nasilającą się częstotliwością z dnia na dzień. Niszczące zjawiska w świece natury, wielkie zamieszanie w światowej polityce, rozprzestrzeniające się oraz śmiałe poczynania ruchu ekumenicznego, dramatyczny wzrost oraz wpływ spirytualizmu, degradacja gospodarcza światowych ekonomii, rozbicie norm społecznych oraz rodzinnych, niewiara w całkowity autorytet Świętego Słowa Bożego oraz 10 przykazań, niepohamowana przemoc oraz moralne zepsucie, wojny oraz wieści wojenne, i tak dalej. Wszystko bezsprzecznie wskazuje ku zakończeniu historii świata oraz powtórnemu przyjściu Pana aby zabrać nas w naszą ostatnią podróż do domu w niebie.

Jakże wielkim błogosławieństwem jest że w tym pełnym niepewności świecie który nas otacza  możemy zaufać całkowicie niezmiennemu Słowu Bożemu! W historii ludzkości, wbrew szatańskim atakom, Bóg zachował swoje Święte Słowo. Biblia zawiera autentyczne sprawozdanie historii stworzenia, wiarygodne sprawozdanie dotyczące naszego zbawienia, oraz wspaniały wgląd na nadchodzące wybawienie. Jako Adwentyści Dnia Siódmego, akceptujemy Biblię jako podstawę naszych wierzeń oraz postrzegamy na jej kartach naszą unikalną profetyczną tożsamość oraz misję.

Adwentystyczna tożsamość oraz misja

Mocą swojej prawdy, Bóg wyodrębnił ze światowego chaosu Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Mamy być szczególnym ludem, Bożym ludem ostatków, aby wywyższyć Chrystusa, Jego sprawiedliwość, poselstwo trzech aniołów z Objawienia 14, oraz Jego powtórne przyjście. Jako wierzący Biblii Chrześcijanie żyjący w ostatnich dniach historii ziemi, jako ci których apostoł Paweł nazywa „rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;” Jako Boży lud ostatków z Objawienia 12:17 jako potomstwo niewiasty ?które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie” mamy szczególne poselstwo nadziei oraz upoważnienie aby obwieścić Bożą łaskę światu. W siódmym tomie Testimonies czytamy, „Adwentyści Dnia Siódmego zostali wybrani jako Boży specjalny lud, w odłączeniu od świata… On uczynił ich swoimi reprezentantami oraz powołał jako ambasadorów dla Niego w ostatnim dziele zbawienia.”

Sabat

Jedną z wyróżniających charakterystyk Bożego ludu jest fakt że członkowie Jego kościoła akceptują oraz wierzą we wszystkie dziesięć Bożych przykazań włącznie z czwartym które wzywa nas aby upamiętnić Boży Święty dzień Sobotni. Zachowywanie Sabatu nie tylko świadczy o Bogu jako o stwórcy, ale jest również jest znakiem ludu Bożego w ostatnich dniach historii ziemi w przeciwieństwie do tych którzy posiadają znamię bestii reprezentujące próbę zachowywania dnia którego Bóg nie oddzielił jako święty.

Sabat a poselstwo trzech aniołów

Sabat i jego znacznie ma się odnosić do poselstwa każdego trzech aniołów z Objawienia 14. Pierwszy anioł, „który miał ewangelię wieczną” — sprawiedliwość Chrystusa — obwieszcza „Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.” Bóg jest stwórcą i ma być uczczony w Sabat jako znak naszego posłuszeństwa Jego Słowu oraz jego mocy stwórczej. Drugi anioł w wersecie siódmym obwieszcza, „Upadł upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty.” Babilon zbeszcześcił Boże przykazania i ustanowił inny dzień jako ten w którym należy oddawać Bogu chwałę, zamiast Sabatu który jest wyłącznie znakiem Bożej mocy stwórczej. Trzeci anioł obwieszcza w wersetach 9-12 „Jeżeli ktoś odda pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmie znamię na swoje czoło lub na swoją rękę,” on lub ona będzie nękana lub zniszczona w ogniu i siarce. Jeżeli oddajesz cześć bestii i jej obrazowi, odrzucasz jedyny znak który Bóg ustanowił jako test lojalności, siódmy dzień tygodnia, Sabat.

Zbawienie

Trzeci anioł kończy swoje poselstwo w wersecie 12 identyfikując lud Boży jako ludzi którzy „przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa”. W kwestii naszego zbawienia polegamy całkowicie na Jezusie oraz naszym związku z Nim. Nie osiągamy zbawienia przez uczynki, ale przez łaskę Chrystusa którą zwiastujemy. Łaska jest obietnicą Bożego wybaczenia oraz zapewnieniem Bożej mocy ku usprawiedliwieniu i uświęceniu. Nie można oddzielać tego co Chrystus czyni dla Ciebie (usprawiedliwiając Cię codziennie jak gdybyś nie zgrzeszył) od tego co czyni w tobie (uświęcając Cię codziennie kiedy poddajesz się Jemu i pozwalasz mocy Ducha Świętego zmienić twoje życie aby stało się bardziej podobne do Chrystusa.) To jest Ewangelia wieczna o której mowa w poselstwie pierwszego anioła. Jest to usprawiedliwienie przez wiarę. To dlatego Kościół Adwentystów Dnia Siódmego powinien być najwyraźniejszym głosem w obwieszczaniu łaski Bożej! Tematem ?Wielkiego Boju? jest łaska Boża aby wyratować grzeszników oraz przez Jego moc aby odmienić ich w synów i córki Boże, wiernych świadków obwieszczających poselstwo trzech aniołów z zapałem Ducha Świętego przez żywą łączność z Jezusem jako Sprawcę i Dokończyciela naszej wiary.

Wstawiennicza krew Jezusa Chrystusa na krzyżu oraz wstawiennicza służba w świątyni niebieskiej mają tylko jedno za cel; zbawienie każdego skruszonego grzesznika. A więc przez Jego wstawienniczą ofiarę oraz służbę jako Najwyższy Kapłan możemy „tedy z ufną odwagą (przystąpić) do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.” Tą właśnie cudowną, potężną, odkupieńczą łaskę zostaliśmy powołani aby obwieszczać temu zepsutemu grzechem światu.

Ponadto, tylko prawdziwe sprawozdanie o tym jak głębie Bożej łaski mogą usunąć wszelkie podstawy dla skrajnego pobłażania sobie lub z drugiej strony polegania na sobie samym. Ta wspaniała książka, Droga do Chrystusa, wyjaśnia, „Nie mamy żadnych podstaw aby się wywyższać. Naszą jedyną podstawą nadziei jest sprawiedliwość Chrystusa nadana nam (usprawiedliwienie), i wypełniona przez Ducha Świętego pracującego przez nas (uświęcenie).”

Duch Proroctwa

Wracając do Objawienia 12:17 i kolejnego wielkiego znaku wyróżniającego Boży lud ostatków. Czytamy że będą oni trwać przy „świadectwie o Jezusie (Jezusa).” Ten sam duch który działał wśród ludzi za dawnych czasów, w tych ostatecznych czasach, ustanowił posłańca dla Pana. Moi bracia i siostry, Adwentyści Dnia Siódmego, Pan dał nam jeden z największych darów jakie są tylko możliwe dając nam pisma Ducha Proroctwa. Tak jak Biblia nie przedawniła się lub tez nie stała się zbyt archaiczna aby przemówić do współczesnego świata, tak samo jest z poselstwem które Bóg objawił przez swojego posłańca w czasie końca. Bóg użył Ellen G. White jako skromnego sługę aby dać natchnione treści o Piśmie Świętym, proroctwie, zdrowiu, edukacji, związkach międzyludzkich, misji, rodzinie i wielu innych tematach. Czytajmy książki Ducha Proroctwa, podążajmy za Duchem Proroctwa i dzielmy się Duchem Proroctwa. Jest tak wiele wspaniałych książek włączając w to jedną książkę którą Ellen White życzyła sobie aby była rozpowszechniona bardziej niż jakakolwiek inna, „Wielki Bój.” Dziękujmy Bogu za wolność wyznania w tym i inny państwach które pozwalają nam szerzyć prawdę. Duch Proroctwa jest jednym ze znaków wyróżniających Boży lud czasów końca i może być zastosowany tak samo dzisiaj jak kiedykolwiek wcześniej ponieważ był on dany nam przez samo niebo. Jako wierny Boży ostatek, obyśmy nigdy nie lekceważyli drogocennego światła danego nam w pismach Ellen G. White.

Pokora Chrystusowa

Kiedy używamy terminu, Kościół ostatków lub ostatki, nigdy nie powinniśmy używać go w egoistyczny oraz ekskluzywistyczny sposób. Mamy być najpokorniejszymi ludźmi na świecie, rozpoznając naszą całkowitą potrzebę Chrystusa naszego zbawiciela oraz wychwalać Go za powołanie nas do tego wielkiego ruchu adwentowego. Ten ruch adwentowy składa się ze skromnych, prostolinijnych ludzi – nie prostych ale prostolinijnych. W skład ludu Bożego wchodzi wiele wykształconych, zdyscyplinowanych oraz inteligentnych ludzi, ale musimy być prostolinijni. Nasz Zbawiciel przemawiał ze zdumiewającym autorytetem a pomimo to z wystarczającą prostotą aby zaapelować do najgorszych grzeszników. Ten Kościół nie jest kolejną denominacją; jest to unikalny, powołany przez niebo ruch który ma misję zbawienia dla świata który musi wciąż iść naprzód w pokorze Chrystusowej. Jeżeli jesteśmy odmienieni przez jego łaskę, będziemy przemawiać, nauczać oraz zwiastować proste prawdy Biblijne oraz Ducha Proroctwa w skromny, miłujący nawołujący do zmiany sposób.

Kiedy w pokorze, całkowicie polegać będziemy na wiecznych ramionach naszego Pana, będzie on pracował przez nas w mocny sposób aby dać ostatnie poselstwo dla umierającego świata. Nasz sukces w tej pracy zależy na naszym poddaniu się Słowu Bożemu oraz kierownictwu Ducha Świętego. Zależy on na tym czy uniżymy się przed naszym stwórcą oraz czy zaprzemy się samych siebie tak aby Jezus przejął kontrolę nad nami oraz zwyciężył nasz grzech. Zależy to od tego czy jesteśmy gotowi w pokorze prosić o przebudzenie oraz zreformowanie naszego życia prywatnego oraz całego kościoła które to doprowadzi do wylania Ducha Świętego w późnym deszczu. Ellen G. White w wizji opisanej w Testimonies Vol. 8, zatytułowanej, „Co Mogło by Być” zobaczyła że Bóg chciał dokonać dwóch wielkich rzeczy na sesji Generalnej Konferencji w 1901: 1. Zreorganizować Kościół co dało nam wiele ze struktur kościelnych które mamy dzisiaj; oraz 2. Przynieść wylanie Ducha Świętego co nie stało się ponieważ w kościele zabrakło wiary oraz liderzy powołani przez Boga nie ukorzyli się przed Nim. Kościół zaprzepaścił sposobność otrzymania późnego deszczu. Było to sto dziewięć lat temu. Nie pozwólmy Bogu czekać jeszcze dłużej aby wylać późny deszcz, tak aby Jezus mógł powrócić.

Musimy usilnie modlić się o to doświadczenie. Czyniliśmy to w trakcie tej sesji i musimy kontynuować usilne poszukiwania woli Bożej w naszym życiu po opuszczeniu tego miejsca. Ellen G. White daje wyraźnie do zrozumienia „Ożywienie prawdziwej pobożności jest największą i najbardziej naglącą potrzebą ze wszystkich potrzeb. Poszukiwanie tego celu powinno być naszym najważniejszym zajęciem.” Podczas administracyjnej sesji Generalnej Konferencji, prosiliście o ożywienie i reformację, o Ducha Świętego oraz wylanie późnego deszczu. Bracia i siostry, najwyższy czas…..Pan przyjdzie wkrótce! Chce on użyć swój Kościół ostatków w najmocniejszy sposób.

Pan usilnie chce odtworzyć Swój własny charakter w nas. To stanie się jeżeli będziemy poddawać się Jemu każdego dnia. Jak apostoł Paweł mówi w Liście do Filipian 2:5 „Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie.” Jeżeli łączymy się z Chrystusem każdego dnia i pozwalamy mu pracować przez nas, będziemy użyci przez Ducha Świętego aby zwiastować Jego łaskę oraz aby przyspieszyć Jego powtórne przyjście. Pamiętajmy, to jest Adwentowy ruch, lud powołany, Kościół ostatków, lud przeznaczenia, lud na drodze do nieba obwieszczający Bożą łaskę.

W książce Christ’s Object Lessons czytamy o tym czego życzy sobie Chrystus od Swojego ludu, „Chrystus wyczekuje objawienia się swojego obrazu w Jego kościele. Kiedy charakter Chrystusa doskonale objawi się w jego ludzie, wtedy On przyjdzie aby zabrać nas jako Jego własność. Jest to przywilejem każdego Chrześcijanina nie tylko wyglądać ale i przyspieszyć powtórne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli wszyscy którzy wyznają jego imię przynieśli by owoc dla Jego chwały, jak szybko cały świat byłby obsiany nasionami ewangelii. Szybko ostatni wielki plon byłby zebrany, a Chrystus przyszedł by aby zebrać drogocenne żniwo.”

Izrael wychodzi z Egiptu

W Starym Testamencie, Bóg powołał szczególny lud z poselstwem oraz posłannictwem. Byli oni powołani w podróż wiary i ufności Jemu aby zwiastować Bożą łaskę światu. Dzieci Izraela żyły w Egipcie przez 400 lat i w końcu stały się niewolnikami Egipcjan. Do ósmego roku życia wychowałem się w Egipcie. Kair był moim domem….Nie znałem innego świata poza Bliskim Wschodem. Jest to wspaniałe miejsce wypełnione przez wspaniałych ludzi. Jednakże, w czasach starożytnych, Egipt był dla Izraela domem niewoli. Przez Boże nadzwyczajne prowadzenie Mojżesza, Arona oraz Miriam, Bóg oswobodził Swój lud aby rozpoczęli podróż…misję do świata. Po ostatniej i dewastującej dziesiątej pladze, Izrael wyszedł w tę podróż wędrując na południe od Egiptu.

W 2 Mojż. 13:21 napisane jest „A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia,….” Cóż za wspaniały Bóg….Poprowadzi nas w dzień i w nocy! Pan prowadził ich po zachodniej stronie Morza Czerwonego blisko pustyni egipskiej. W rozdziale 14:2 czytamy że Bóg doprowadził Izraelitów do pewnego miejsca gdzie rozłożyli oni obóz „pod Pi-Achiropitata, między Migdolem a morzem, naprzeciw Baal-Safon. Będziecie obozować naprzeciw niego nad morzem.” Mój tata, który spędził prawie 15 lat w Egipcie, uważa że wie gdzie jest to miejsce opisane również w „Patriarchach i Prorokach.” To jest właśnie to miejsce gdzie Bóg chciał zademonstrować Jego moc nad Egipcjanami. Niektórzy Bibliści uważają że Izrael przekroczył Morze Czerwone w miejscu gdzie woda była głęboka po pas, w morzu trzciny. Jakie znaczenie miała by wtedy ta demonstracja siły  Bożej? Absolutnie żadnego! W rzeczywistości, było to bardzo trudne miejsce. Kiedy Izraelici szli na południe mieli pustynie egipską na zachód, góry przed nimi, a Morze Czerwone na wschód oraz Egipt za nimi. Ten rozdział dalej opisuje jak Faraon zmienił zdanie i zwołał swoje wojska w pogodni za Izraelitami „Wziął też sześćset dobranych wozów i wszystkie inne wozy egipskie,”. Werset 10 mówi że Izraelici kiedy ujrzeli nadciągające wojska Faraona bardzo się zlękli. Dlaczego jest tak że kiedy Bóg nas prowadzi zaczynamy się bać? Izraelici widzieli obłok oraz słup ognia – dlaczego nie zaufać mocy która ich prowadzi? Zapamiętajmy tą lekcję. Izraelici byli tak bardzo zaniepokojeni że zaczęli besztać Mojżesza mówiąc w wersecie 11, „Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów, wyciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni?” Dlaczego my zachowujemy się podobnie? Widzimy znaki Bożego nadzwyczajnego prowadzenia oraz litości a kiedy coś nie wychodzi obwiniamy o to Boga.

Następnie w wersecie 13 Mojżesz mówi do ludu „Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj.” Często jesteśmy kuszeni aby działać zgodnie ze swoimi własnymi impulsami nie pozwalając Bogu kierować naszymi krokami. Jednakże, Bóg prosi nas abyśmy szli naprzód pod Jego kierownictwem. Dlatego w wersecie 14 Mojżesz zapewnia że, to powinna być obietnica której mamy się uchwycić stojąc w obliczu zakończenia ?Wielkiego Boju? pomiędzy Chrystusem a Szatanem; „Pan za was walczyć będzie, wy zaś milczcie! „Bracia i siostry Pan będzie walczył za nas, On otworzy drogę. On da zwycięstwo swojemu kościołowi, ale my musimy mu ufać, w pokorze przyjść przed Niego, musimy Mu być posłuszni, i musimy iść za Jego kierownictwem.

I wtedy Bóg przez Mojżesza przekazał te same polecenia które dzisiaj daje swojemu kościołowi ostatków. Werset 15 mówi, „Potem rzekł Pan do Mojżesza: Dlaczego wołasz do mnie? Powiedz synom izraelskim, aby ruszyli. Kiedy Bóg każe nam iść do przodu, musimy iść.

Jednakże Izraelici nie mogli dostrzec pełnego obrazu tego co się działo. Zapomnieli oni jak Bóg wiódł ich w przeszłości. Nigdy nie zapomnijmy jak Bóg wiódł ten ruch Adwentowy w przeszłości i jak przywiedzie go do zwycięstwa swojego imienia oraz wywyższenia jego planu zbawienia przed całym wszechświatem. Jesteśmy na końcu Wielkiego Boju a Bóg mówi abyśmy ruszyli na przód.

Ale co mieli zrobić Izraelici? Czuli że są w pułapce, pustynia po prawej stronie, góry przed nimi, a morze czerwone po lewej stronie a za nimi zbliżające się wojska Faraona. Nie zaufali mocy Bożej. Wszystko co widzieli to przeszkody.

Nie wiem jakie przeszkody masz dzisiaj na swojej drodze. Nie wiem jakie przeszkody widzisz na drodze kościoła. Ale jakiekolwiek one są, Bóg ma drogę naprzód — dla każdego z nas z osobna oraz dla całego kościoła kiedy idziemy naprzód zwiastując Jego miłosierdzie.

Jakie przeszkody stoją na twojej drodze w ten Sabat?

1. Czy stawiasz czoła:

– Górą sekularyzowanych wątpliwości względem Biblii?

– Morza liberalnych interpretacji Słowa Bożego?

– Armii duchowego zamieszania?

Bóg mówi że jesteśmy narodem świętym, ludem nabytym — Ruszcie naprzód!

2. Czy jesteś w konfrontacji z:

– Górami trudności finansowych?

– Morzem trudności rodzinnych i osobistych konfliktów?

– Sił negatywnych przemian społecznych?

Bóg mówi – Rusz naprzód, jesteś moim wybranym ludem.

3. Czy jesteś otoczony przez:

– Góry niezrozumienia?

– Morza niepokoju oraz zamieszania w pracy/w domu/w kościele/w społeczeństwie?

– Wojskami konfliktów emocjonalnych oraz braku zaufania?

Bóg mówi abyśmy ruszyli naprzód bez względu na okoliczności. Bóg ma drogę na przód.

Słowo natchnienia mówi nam „Bóg w jego opiece przyprowadził Izrael do miejsca bez wyjścia przed morze, aby móc zamanifestować Swoją moc w ich wyzwoleniu jak również niechybnie ukorzyć dumę ich ciemiężców. Mógł uratować ich w inny sposób, ale wybrał tą metodę aby sprawdzić ich wiarę i wzmocnić ich wiarę w Niego.”

To właśnie wtedy Bóg wypełnił jeden z Jego wielkich cudów tak jak uczyni On to również dzisiaj! Wersety 19 oraz 20 z Exodus 14 mówią że ochronny obłok Boży przesunął się sprzed Izraelitów i stanął za nimi aby ochronić ich przed armią Egipską. Dla Izraelitów ten obłok był strumieniem światła a dla Egipcjan ścianą ciemności.

Wers 21 mówi że Mojżesz wyciągnął rękę ponad Morze Czerwone i Bóg uczynił z niego wielką Autostradę Morza Czerwonego. Obłok powstrzymywał Egipcjan kiedy Izraelici przeszli do przodu w wierzę przez Morze Czerwone. Czy potrafisz sobie wyobrazić jak ponad milion ludzi przechodzi przez morze po suchej drodze? Wyobraź sobie emocję dzieci kiedy widziały jak ryby pływają w morzu niczym w akwarium?

Natchnienie opisuje wyraźnie opisuje tą scenę, „Wielka lekcja dana tutaj jest dana jako nauka na wszystkie czasy. Często życie Chrześcijańskie jest spowite wieloma niebezpieczeństwami, a obowiązki ciężko jest wypełnić. Wyobraźnia podsuwa obrazy najpierw zbliżającej się ruiny a potem niewoli lub śmierci. Jednak słowo Boże mówi jasno, „Idź”. Musimy usłuchać tego rozkazu, nawet jeżeli nasze oczy nie są w stanie spenetrować ciemności a u naszych stóp czujemy zimne fale. Przeszkody które starają się stanąć na drodze naszego marszu nigdy nie znikną przed zatrzymującym się, wątpiącym duchem.”

Więc, bracia i siostry, patrzcie na Wszechpotężnego Boga który może przeprowadzić was przez cokolwiek co stanie przed wami w przyszłości. Nigdy nie traćcie pełnego zaufania do Niego. Zawsze bądźcie posłuszni jego rozkazowi aby iść naprzód.

Po tym kiedy Izraelici zakończyli, kierowani przez samo niebo, drogę przez Morze Czerwone., Egipcjanie dostali przyzwolenie aby udać się za nimi w pościg. Wszystko to stało się według planu Bożego. Bóg ma plan dla twojego życia oraz dla tego Kościoła. Nigdy nie wątp w przeznaczenie tego wielkiego ruchu Adwentowego. Jest on w rękach Bożych. Bóg dał nam prorocze instrukcje abyśmy mogli rozpoznać zakończenie ?Wielkiego Boju? – Bóg jest zwycięzcą!

Wersety 23-30 opisują niesamowitą scenę Egipcjan w pogoni za Izraelitami tylko po to aby Bóg w nadzwyczajny sposób odłączył koła ich powozów a potem sprawił że potężne Morze Czerwone pochłonęło całą armię i dało kompletne zwycięstwo. Popatrzcie co się dzieje kiedy stoimy i patrzymy na pomoc której udziela nam Pan. (14:13-14). W wersecie 31 napisane jest „Izrael zobaczył wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę jego Mojżesza.”

2 Mojż. 15 jest zapisem pieśni zwycięstwa którą śpiewał Mojżesz oraz Izraelici, „…Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał: Konia i jego jeźdźca wrzucił w morze! Pan jest mocą oraz pieśnią moją, I stał się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto go uwielbiam; On Bogiem ojca mojego, przeto Go wysławiam.”

Bracia i siostry w ruchu adwentowym …jesteśmy na niesamowitej drodze. Patrzcie tylko na Boga wyczekując wybawienia. Posłannik Boży deklaruje, „Droga którą Bóg poprowadzi może wieść przez pustynie lub morze, ale jest to bezpieczna droga.”

Oczywiście, możecie zaufać że w jakimkolwiek kierunku Bóg was powoła, Szatan będzie was kusił aby pójść inną drogą. Kiedykolwiek Bóg mówi „Idź naprzód,” szatan ma dla ciebie krok w tył. Ale Moi przyjaciele, kiedy stoimy nad brzegiem naszego wiecznego domu, ten sam Bóg który nakazał Izraelitom iść naprzód do ziemi obiecanej a nie do tyłu do Egiptu woła dzisiaj do nas abyśmy szli naprzód a nie cofali się.

Idź Naprzód, nie do Tyłu

Idź Naprzód, nie cofaj się! Nie poddawaj się błędnej idei, która uzyskuje poparcie nawet w kościele Adwentystów Dnia siódmego, że można akceptować metody oddawania czci Bogu oraz ewangelizacji tylko dlatego że są one nowe i „na fali”. Musimy być czujni aby sprawdzać wszystko względem nadrzędnego autorytetu Słowa Bożego oraz rad którymi byliśmy ubłogosławieni w pismach Ellen G. White. Nie szukaj odpowiedzi wśród różnych ruchów lub mega kościołów spoza kościoła Adwentystów Dnia Siódmego które obiecują sukces duchowy oparty na błędnej teologii. Trzymaj się z daleko od nie biblijnych praktyk dyscyplin duchowych, metod formacji duchowej, które mają korzenie w mistycyzmie, takich jak kontemplacyjna modlitwa, modlitwa skupiająca, oraz tzw. ruchu wyłaniającego się kościoła (ang. emerging church) w którym są one promowane. Szukaj w kościele Adwentystów Dnia Siódmego, patrz na skromnych pastorów, ewangelistów, Biblistów, liderów oraz dyrektorów departamentów którzy mogą dać metody ewangelizacji oraz programy zbudowane na solidnym gruncie zasad biblijnych oraz motywie Wielkiego Boju.

Idź naprzód nie cofaj się! Używaj Chrystocentrycznych, zbudowanych na podstawie Biblii nabożeństw uwielbienia Boga oraz takich też praktyk w doborze muzyki podczas programów kościelnych. Oczywiście zrozumiałym jest że są różne nabożeństwa uwielbienia Boga oraz należy brać pod uwagę zróżnicowanie kulturowe na świecie, nie cofaj się w kierunku pogańskich zwyczaji gdzie muzyka oraz uwielbienie Boga stały się przedmiotem tak bardzo skupionym na emocjach oraz odczuciach że traci się główny cel czyli skupienie się na Słowie Bożym. Każde nabożeństwo uwielbienia Boga, bez względu na to jak proste bądź skomplikowane powinno mieć jedno i tylko jedno za cel: wywyższyć Chrystusa i ukorzyć się. Metody uwielbienia Boga które przedkładają na pierwszy plan wykonanie oraz własną osobę powinny być zastąpione prostymi oraz miłymi refleksjami skoncentrowanymi na Chrystusie oraz Biblijnym podejściu. Zbyt ścisłe zdefiniowanie tego jak powinno to być jest niemożliwe ale kiedy czytasz Pismo Święte w świętości Bożej obecności, Duch Święty pomoże ci dostrzec co jest prawdą a co błędem.

Idź na przód, nie cofaj się! Stój na gruncie prawdy chociażby niebiosa miały upaść. Nie popadaj w fanatyczną lub nie pewną teologię która zrzuca Słowo Boże z filaru prawdy Biblijnej oraz punktów nakreślających wierzenia kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Nie bądź popychany przez każdy mały kaprys „nowej” teologii lub pewnych skomplikowanych wykresów czasu starające się wytłumaczyć nietypowe lub mało znane poglądy które mają mało do czynienia z całokształtem naszej teologii oraz misji. Historyczno-biblijne zasady wiary kościoła Adwentystów Dnia Siódmego nie zostaną poruszone. Zasady Biblijne pozostaną te same aż do końca czasu. Proszę posłuchajcie co jest powiedziane do nas w książce ?Selected Messages?, Book 1, strony 207-208, „Cóż to może być za wpływ który popchnął by ludzi w takim  czasie naszej historii aby w podstępny, mocny sposób zniszczyć podstawy naszej wiary — podstawy które zostały założone u początku naszej pracy poprzez usilne studiowanie Słowa Bożego z modlitwą oraz przez (bezpośrednie) objawienie?…Jesteśmy ludem posłusznym Bożym przykazaniom….każdy etap herezji był przynoszony między nas, aby zaćmić nasze umysły w stosunku do nauk Pisma — a w szczególności Chrystusowej służby w świątyni niebieskiej, oraz poselstwo Niebios na te ostatnie dni, dane przez aniołów z Objawienia czternastego rozdziału. Wszelkiego rodzaju poselstwa były narzucane na Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, aby zająć miejsce prawd, które punkt po punkcie, były wyłuskiwane w pełnym modlitwy studium, oraz potwierdzone przez nadzwyczajne działanie mocy Bożej. Ale te punkty które uczyniły nas tym czym jesteśmy mają być zachowane i będą zachowane, jak Bóg podkreślił przez Swoje Słowo oraz świadectwo Ducha Świętego. Zwraca się do nas abyśmy pewnie uchwycili się, trzymając się wiarą, fundamentalnych zasad które są zbudowane są na nie podważalnym autorytecie.”

Idź na przód, nie cofaj się! Stój pewnie przy Słowie Bożym czytanym oraz rozumianym dosłownie. Oczywiście, musimy zawsze w pokorze rozumieć że jako ludzie nie jesteśmy nie ograniczeni, jesteśmy upadłymi istotami obserwującymi dzieła nieskończonego Wszechpotężnego Boga. Są rzeczy w dwóch wielkich Bożych księgach, w świecie naturalnymi oraz Piśmie Świętym których nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć. Powiedziano nam że ofiara Jezusa będzie „przedmiotem badań oraz pieśni zbawionych przez wszystkie wieki.” Ale to co Bóg w swojej dobroci dał nam dosłownie aby zostało to przyjęte jako fakt po prostu dlatego że On tak powiedział nie może być spowite sceptycyzmem. Nie interpretuj pierwszych 11 rozdziałów 1 Księgi Mojżeszowej jako alegorii lub symbolicznych opisów, nie jest to właściwa interpretacja. Tak jak w tym tygodniu potwierdziliśmy w tak niezaprzeczalny sposób, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego naucza oraz wierzy w biblijny zapis stworzenia które miało miejsce nie w dalekiej przeszłości ale w sześciu dosłownych dniach, dniach następujących po sobie, 24 godzinnych dniach. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nigdy nie zmieni swojego stanowiska oraz wierzeń w tej podstawowej doktrynie. Jeżeli Bóg nie stworzył tego świata w sześciu dosłownych dniach i pobłogosławił Sabatu, dlaczego uwielbiamy Go dzisiaj w ten Sabat który jest siódmym dniem tygodnia, dlaczego wielbimy Go jako Adwentyści Dnia Siódmego? Źle zrozumieć lub źle zinterpretować tą doktrynę znaczy zaprzeczyć słowu Bożemu oraz przekreślić cel istnienia Adwentystów Dnia Siódmego jako kościoła ostatków Bożych powołanego aby głosić poselstwo trzech aniołów w mocy Ducha Świętego. Nie cofaj się do ateistycznej lub teistycznej ewolucji, idź na przód do profetycznego zrozumienia że lojalność względem Boga, Stwórcy i Odkupiciela, będzie zauważona w zachowywaniu siódmego dnia tygodnia jako wyróżniającej charakterystyki ludu Bożego w czasie końca. Członkowie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, utrzymujcie swoich liderów, pastorów, lokalne zbory, nauczycieli , instytucje oraz jednostki organizacyjne odpowiedzialne względem najwyższych standardów wiary zbudowanej na dosłownym zrozumieniu Pisma Świętego. Używajcie wspaniałych materiałów takich jak nowa książka wydana przez Instytut Studiów Biblijnych na temat hermeneutyki, która pomaga nam zrozumieć właściwą drogę do interpretacji Pisma Świętego.

Ponownie czytamy w Selected Messages, Book 1, strona 170, „Musimy być ostrożni aby nie interpretować Pisma Świętego niewłaściwie. Proste prawdy Słowa Bożego nie mają być oddawane sferze duchowej do tego stopnia że traci się kontakt z rzeczywistością. Nie naciągaj znaczenia zdań w Biblii aby odnaleźć tam coś niesłychanego co ma służyć jakiejś fanaberii. Przyjmuj Pismo Święte tak jak je czytasz.”

Chwalę Pana za to że Nancy i ja byliśmy wychowani przez bogobojnych rodziców. W naszych domach nigdy nie słyszeliśmy słów uwłaczających Biblii lub Duchowi Proroctwa. Obydwoje zostaliśmy wychowani w bojaźni Bożej oraz szacunku dla Jego Słowa.

Kilka tygodni temu w trakcie podróży zgubiłem moją drogocenną popodkreślaną Biblię. Pomimo to że bardzo ją ceniłem i smuci mnie fakt że nie mam jej dzisiaj ze sobą, chwałę oddaję Panu że nie straciłem Słowa Bożego. Nie straciliście Słowa Bożego! Macie je w swoich rękach w formie drukowanej lub na swoim iPhonie, iPadzie, lub innymi urządzeniu elektronicznym. Nie możemy nigdy przyjmować lekko faktu że mamy wolność czytania oraz Studiowania Słowa Bożego. Ellen White trafnie przemawiała na temat Biblii w 1901 roku podczas jej ostatniego publicznego wystąpienia na sesji Generalnej Konferencji. Po zakończeniu przemówienia opuściła mównicę a po chwili wróciła trzymając w ręku dużą Biblię i w drżących rękach trzymając ją przed zgromadzeniem powiedziała, „Bracia i Siostry, Polecam wam tą księgę.” Dzisiaj moi drodzy bracia i siostry z kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, musimy stać pewnie na fundamencie Pisma Świętego. Jako lud Boży, „Lud Księgi,” czytajmy Biblię, żyjmy  Biblią,  nauczajmy Biblię oraz mówmy o tym to co znajduje się w Biblii z całą mocą daną nam z góry.

Idź na przód nie cofaj się! Pozwól Pismu Świętemu być interpretatorem dla samego siebie. Nasz kościół długo utrzymywał Historyczno-biblijną metodę zrozumienia Pisma Świętego, pozwalając  Biblii samej się interpretować; linijka po linijce, zasada po zasadzie. Jednakże, jednym z najbardziej podstępnych ataków przeciwko Biblii jest historyczno-krytyczna metoda studiowania Biblii. To nie biblijne podejście tzw. „wyższego krytycyzmu” jest zabójczym wrogiem naszej teologii i misji. To podejście stawia naukowców oraz jednostkę ponad dosłowne podejście do Pisma Świętego oraz daje nie właściwe upoważnienie aby on czy ona mogła zdecydować jak widzi dane prawdy na podstawie narzędzi oraz nauki któregoś z krytyków Biblii. Trzymaj się z daleka od takiego podejścia prowadzi ono ludzi do niewiary względem Boga oraz Jego Słowa. W Selected Messages, Book 1, strony 17-18 napisane jest na dokładnie na ten temat. „Kiedy ludzie, w ich ograniczonym pojęciu, uważają za konieczne jest aby zbadać Pismo Święte aby wyróżnić to co jest natchnione od tego co nie jest, wychodzą przed Jezusa aby pokazać Mu lepszą drogę niż on nas wiódł…….niech żaden umysł bądź dłoń nie przyczynia się do krytykowania Biblii…….trzymaj się Biblii, tak jak jest napisana, i przestańcie krytykować jej wiarygodność, bądźcie posłuszni Słowu, i nikt z was nie będzie zgubiony.”

Idź na przód nie cofaj się! Zaakceptuj Ducha proroctwa jako jeden z największych darów danych Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego nie tylko w przeszłości ale nawet bardziej w przyszłości. Podczas gdy Biblia jest nadrzędną w naszym rozumieniu najwyższego autorytetu oraz ostatecznym autorytetem prawdy, Duch Proroctwa daje wyraźne, natchnione rady aby wspomóc zastosowanie prawd Biblijnych. Jest to drogowskaz dany z nieba aby poinstruować kościołów co ma czynić i jak  sprawować swoją misję. Jest to godny zaufania komentarz do Pisma Świętego. Duch Proroctwa ma być czytany, mamy mu wierzyć, korzystać z niego oraz promować. Nie ma być użyty jako „kij” używany aby uderzać innych po głowie, ale ma być uznany oraz wykorzystany jako cudowne błogosławieństwo kierujące Kościół Boży w tych ostatnich dniach historii ziemi. Pozwólcie że powtórzę moje przekonanie, nie ma nic przestarzałego lub archaicznego w Duchu Proroctwa; jest ono na dzisiaj i aż do powrotu Chrystusa.

Łaska Boża prowadzi ludzi na całym świecie aby „Szli naprzód.” Musimy cały czas unosić sztandar ewangelizacji publicznych. Proklamacja Bożej łaski oraz poselstwa trzech aniołów zmienia ludzi wszędzie. Duch Święty działa na serca tych którzy słyszą drogocenne przesłanie o powtórnym przyjściu przez zwiastowanie…twoje zwiastowanie łaski Bożej. Musimy zintegrować ewangelizacje z każdym aspektem naszego życia tak jak stało się to już w wielu miejscach włączając w to Wydział Południowoamerykański gdzie „zintegrowana ewangelizacja” jest po prostu stylem życia.

Jeden przykład takiego stylu życia pochodzi z wydziału Euro-azjatyckiego. Kilka lat temu, Wasyli był policjantem w Mołdawi. Przyjął prawdy Biblii oraz drogocenne poselstwo o powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa potem wyraził chęć aby zostać ochrzczony w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Kiedy powiedział rodzinie o swojej nowo znalezionej wierze, jego ojciec i matka wyparli się go, jego brat nie chciał nazywać się do niego więcej przyznać a jego żona Galina, powiedziała że się z nim rozwiedzie, natomiast jego komendant  na policji gdzie pracował, powiedział mu że nigdy nie da mu wolnych Sobót.

Wasyli z ciężkim sercem przedstawił to Bogu modląc się aby On dał mu bezpośrednią odpowiedź na modlitwę w taki sposób aby jego Biblia otworzyła się na właściwym wersecie. Co miał teraz zrobić? Otworzył Biblię i dzięki łasce Bożej, jego wzrok padł na Ewangelie Mateusza a tam wersety 10:35-38, gdzie Jezus wyjaśnia że rodzina może być naszymi wrogami i mówi że jeżeli ktoś miłuje ojca lub matkę bardziej niż Jego, nie jest Go godzien. Wasyli czuł że musi usłuchać nakazu Chrystusa aby wsiąść na siebie Jego krzyż i podążać za nim.

Wasyli podziękował Bogu. Podjął decyzję oraz został ochrzczony w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Kiedy powiedział swoje żonie że został ochrzczony, powiedziała mu że ma już gotowe papiery rozwodowe. Wasyli nie zdenerwował się zamiast tego powiedział jej że ją kocha.

Wierząc że rodzina Wasylego wesprze ją, Galina udała się z nim do jego rodziny aby przekazać im wiadomość na temat jego chrztu. Jednakże ku jej zaskoczeniu, rodzice Wasylego oraz jego brat zaakceptowali jego decyzję bez żadnych obiekcji.

Następnie Wasyli udał się do swojego komendanta aby wręczyć mu swoją rezygnację, tłumacząc to tym że został ochrzczony. Komendant  zapytał go „Co to jest? Weź tydzień wolnego aby mógł to wszystko przemyśleć.” Po tygodniu, Wasyli wrócił i znowu wręczył mu swoją rezygnację. Zamiast ją przyjąć, komendant dał Wasylemu promocję tak aby nie miał żadnych konfliktów z zachowywaniem Soboty.

W tym czasie, Galina, Żona Wasylego, miała poważny problem w pracy gdzie była kasjerką. Suma pieniędzy z całego dnia nie zgadzała się a jej pracodawca zażądał zwrotu pieniędzy od niej. W desperacji poprosiła aby Wasyli modlił się a on zaproponował jej wspólną modlitwę w intencji tego problemu. Następnego dnia Galina znalazła błąd w rachunkach na dokładnie taką sumę pieniędzy jakiej brakowało. Wasylii zaproponował jej aby oddała serce Bogu w odpowiedzi na wysłuchaną modlitwę ale ona odmówiła.

W tym czasie matka Galiny zachorowała na raka. Wasyli i Galina odwiedzili ją i modlili się za nią. Dzięki Bożej interwencji została ona uzdrowiona! Serce Galiny otworzyło się i została ona ochrzczona w kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Jest mi miło poinformować was że Wasyli Garascuic jest teraz skarbnikiem Unii Mołdawiańskiej i dzięki łasce Bożej Wasyli i Galina są dzisiaj obecni wśród nas. Czy możecie powstać? Chwała Panu za zbawienną moc jego łaski!

Moi bracia i siostry zebrani dzisiaj w tym Georgia Dome oraz na około świata, przez moc Ducha Świętego zwiastujcie łaskę Bożą oraz poselstwo trzech aniołów. Jesteśmy cudownie różnorodnym kościołem, jednakże zjednoczonym w Chrystusie oraz zwiastowaniu tego drogocennego poselstwa Biblii. Jesteśmy międzynarodową rodziną z każdego zakątku świata, zwiastując Bożą łaskę idąc na przód zjednoczeni przez Ducha Świętego oraz nasze podstawowe zasady wiary.

Jakąż drogocenną wiadomością jest że ten ruch adwentowy ma zwiastować to poselstwo światu! Zwiastować poselstwa pierwszego, drugiego oraz trzeciego anioła aby zwrócić ludzi ponownie do prawdziwego i biblijnego uwielbiania Boga.

Cóż za Stwórca! Wybawiciel! Najwyższy Kapłan! Adwokat! Przyjaciel! Cóż za Bóg!

Jezus przyjdzie wkrótce!! Niedługo zobaczymy na wschodzie małą, czarną chmurę około połowy ludzkiej pięści. Będzie ona się powiększać i jaśnieć. Całe niebo przyjdzie na ten koniec historii ziemi. Każdy Go zobaczy w tym samym czasie przez cud nieba. I wśród milionów aniołów będzie siedział Ten na którego czekaliśmy…nie upokorzony Baranek, nie Najwyższy Kapłan, ale Król Królów oraz Pan Panów, Jezus Chrystus nasz Wybawiciel! Spojrzymy w górę i powiemy, „To jest ten na którego czekaliśmy.” Chrystus popatrzy w dół i powie, „Dobrze, sługo dobry i wierny! ….. Wejdź do radości Pana swego” a my wzniesiemy się w górę aby przywitać Pana w powietrzu aby pójść z nim do domu aby być z Nim na zawsze…wspaniałe zakończenie naszej adwentowej pielgrzymki!

Jeżeli Bóg swoją wspaniałą miłością oraz planem zbawienia—jego triumfującą łaską—dotknął twojego serca i chciałbyś odnowić swoje przymierze z Nim oraz z misją kościoła Adwentystów Dnia Siódmego kiedy będziesz wracał do domu aby głosić Jego łaskę, jeżeli chcesz prosić o odnowę oraz reformację w twoim życiu oraz życiu kościoła, jeżeli chcesz obecności Ducha Świętego oraz Późnego Deszczu kiedy zwiastujesz Bożą łaskę, jeżeli chcesz innym zwiastować poselstwo trzech aniołów oraz chcesz oddać swoje życie oraz osobiste zwiastowanie w ręce naszego Wszechmocnego Wybawcy, Najwyższego Kapłana oraz Przychodzącego Króla aby stanąć na sądzie przez Jego krew, zasługi, litość oraz łaskę…Jeżeli chcesz w pokorze prosić Pana aby przejął kontrolę nad twoim życiem i pomógł ci zwiastować łaskę Bożą w tych ostatnich dniach historii ziemi czy mógłbyś w ciszy teraz wstać i pozostać tak jako symbol twojego oddania się Jemu?

Zapraszam was do zaakceptowania Chrystusowej cudownej łaski w waszym życiu, do odnowienia waszego przymierza z Nim i tym wielkim ruchem Adwentowym, do zwiastowania Bożej łaski, i zaproszenia Pana aby pomógł temu kościołowi iść na przód. Zanim zaśpiewamy naszą pieśń tytułową a potem wysłuchamy błogosławieństwa, szukajmy Boga teraz razem w modlitwie…Zapraszam was abyście pozostali stojąc i zwrócili się do osoby stojąc obok was lub za wami…i z całego serca, pokornie modlili się…prosili Pana o odrodzeni i reformację aby Duch Święty mógł wieść Boży lud ostatków kiedy idziemy na przód zwiastując Bożą łaskę oraz poselstwo trzech aniołów. Proszę módlmy się teraz razem.

(Ted kończy krótką modlitwą oraz daje trochę czasu aby zgromadzeni mogli modlić się razem oraz zwraca się do zgromadzenia z prośbą aby pozostali stojąc aby zaśpiewać tytułową pieśń tej sesji Generalnej Konferencji.)

Ted N C Wilson

Tłum. Dawid Polok

Idź naprzód (PDF)

Go Forward (PDF)