Wierzymy, że Bog nas kocha

Wierzymy, że Bóg nas kocha

Bóg jest miłością, mocą i chwałą – ale jest też tajemnicą. Bóg jest nieograniczony, ale też bliski. Jest Jeden, ale w trzech Osobach. Jest wszystkowiedzący, ale i wszystko-przebaczający.

PISMO ŚWIĘTE

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu jest pisanym Słowem Bożym, przekazanym pod natchnieniem Bożym przez świętych mężów Bożych, którzy mówili i pisali pod wpływem Ducha Świętego. W Słowie tym Bóg przekazał człowiekowi wiedzę potrzebną do zbawienia. Pismo Święte jest nieomylnym objawieniem woli Bożej. Wyznacza standardy rozwoju charakteru, weryfikuje nasze doświadczenia, objawia autorytatywnie zasady wiary i stanowi wiarygodny zapis Bożego działania w historii.

[ultimate_modal modal_title=”Teksty Pisma Świętego” modal_on=”text” read_text=”2 P 1,20−21; 2 Tm 3,16−17; Ps 119,105; Prz 30,5−6; Iz 8,20; J 17,17; 1 Tes 2,13; Hbr 4,12; ” modal_size=”medium” overlay_bg_opacity=”80″ header_text_color=”#dd9933″ content_text_color=”#000000″ txt_color=”#ffa92d” header_font_size=”desktop:12px;” header_line_height=”desktop:12px;” content_font_size=”desktop:12px;” content_line_height=”desktop:12px;” css_modal_box=”.vc_custom_1491271609383{margin-top: -20px !important;}”]2 P 1,20−21 To najpierw wiedząc, że całe proroctwo Pisma nie jest do prywatnego wykładu. 21. Bowiem proroctwo nigdy nie zostało przyniesione z pragnienia człowieka, ale mówili je ludzie Boga, prowadzeni przez Ducha Świętego. Czytaj więcej…

2 Tm 3,16−17 Całe Pismo natchnione jest przez Boga oraz pomocne do nauki, do dowodu, do rewizji, do wychowania dzieci w sprawiedliwości; 17. aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania.  Czytaj więcej…

Ps 119,105 Twoje słowo jest pochodnią mojej nogi i światłem na mojej ścieżce. Czytaj więcej…

Prz 30,5−6 Każde słowo Boga jest przeczyste; On jest tarczą dla tych, którzy się chronią do Niego. 6. Nie dodawaj nic do Jego słów, by cię nie pociągnął do odpowiedzialności i abyś nie okazał się kłamcą. Czytaj więcej…

Iz 8,20 Prawo jest do pomocy! Żeby wam nie mówili takiej rzeczy, w której nie ma jasności. Czytaj więcej…

J 17,17 Poświęć ich w prawdzie Twojej, Słowo Twoje jest prawdą. Czytaj więcej…

1 Tes 2,13 Przez to, także i my nieustannie dziękujemy Bogu. Ponieważ gdy przyjęliście od nas słowo relacji Boga, wpuściliście nie słowo ludzi, ale tak jak jest w istocie Słowo Boga, które wykonuje się w was, wierzących. Czytaj więcej…

Hbr 4,12 Gdyż Słowo Boga jest żyjące, skuteczne i ostrzejsze od każdego obosiecznego sztyletu, a przenika aż do podziału duszy i ducha, lecz także stawów i szpików; zdolne do rozróżniania myśli oraz zamiarów serca. Czytaj więcej…[/ultimate_modal]

TRÓJCA

Jest jeden Bóg: Ojciec, Syn i Duch Święty, jedność trzech odwiecznie współistniejących osób. Bóg jest nieśmiertelny, wszechmogący, wszechwiedzący, ponad wszystkim i wszechobecny. Jest On nieskończony i niepojęty dla ludzkiego rozumu, a jednak poznany dzięki temu, że sam siebie objawił. Godzien jest wiecznej czci, chwały i służby całego stworzenia.

[ultimate_modal modal_title=”Teksty Pisma Świętego” modal_on=”text” read_text=”Pwt 6,4; Mt 28,19; 2 Kor 13,13; Ef 4,4−6; 1 P 1,2; 1 Tm 1,17; Ap 14,7″ modal_size=”medium” overlay_bg_opacity=”80″ header_text_color=”#dd9933″ content_text_color=”#000000″ txt_color=”#ffa92d” header_font_size=”desktop:12px;” header_line_height=”desktop:12px;” content_font_size=”desktop:12px;” content_line_height=”desktop:12px;” css_modal_box=”.vc_custom_1491271688971{margin-top: -20px !important;}”]Pwt 6,4 Słuchaj Israelu! WIEKUISTY, nasz Bóg, WIEKUISTY jest jeden! Czytaj więcej…

Mt 28,19 Wyruszcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, zanurzając ich w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego; Czytaj więcej…

2 Kor 13,13 Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego z wami wszystkimi. Amen. Czytaj więcej…

Ef 4,4−6 Ciało jest jedno i jeden Duch, tak jak też zostaliście wezwani w jednej nadziei waszego powołania. 5. Jeden Pan, jedna wiara, jedno zanurzenie. 6. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, przy wszystkich, dla wszystkich oraz w was wszystkich. Czytaj więcej…

1 P 1,2 Wybranych ku posłuszeństwu w uświęceniu Ducha i nałożeniu krwi Jezusa Chrystusa, według uprzedniej wiedzy Boga Ojca. Oby została wam pomnożona łaska i pokój. Czytaj więcej…

1 Tm 1,17 Zaś Królowi Epok, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Jedynemu, Mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Czytaj więcej…

Ap 14,7 Mówił on pośród wielkiego głosu: Ulęknijcie się Boga oraz oddajcie Mu chwałę, bowiem przyszła pora Jego oceny; pokłońcie się Temu, co uczynił Niebo i ziemię, morze i źródła wód. Czytaj więcej…[/ultimate_modal]

OJCIEC

Bóg wieczny Ojciec jest Stworzycielem, Źródłem, Władcą i Dawcą życia dla całego stworzenia. Jest On sprawiedliwy i święty, miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu i obfitujący w niezachwianą miłość i wierność. Przymioty i moc okazane w Synu i Duchu Świętym należą również do Ojca

[ultimate_modal modal_title=”Teksty Pisma Świętego” modal_on=”text” read_text=”Rdz 1,1; Ap 4,11; 1 Kor 15,28; J 3,16; 1 J 4,8; 1 Tm 1,17; Wj 34,6−7; J 14,9″ modal_size=”medium” overlay_bg_opacity=”80″ header_text_color=”#dd9933″ content_text_color=”#000000″ txt_color=”#ffa92d” header_font_size=”desktop:12px;” header_line_height=”desktop:12px;” content_font_size=”desktop:12px;” content_line_height=”desktop:12px;” css_modal_box=”.vc_custom_1491271796325{margin-top: -20px !important;}”]Rdz 1,1 Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. Czytaj więcej…

Ap 4,11 Godny jesteś, Panie i Boże nasz, przywdziać chwałę, szacunek i moc, bowiem Ty wszystko stworzyłeś, więc dzięki Twojej woli istnieją oraz zostały stworzone. Czytaj więcej…

1 Kor 15,28 Zaś gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który mu wszystko poddał, aby Bóg mógł być wszystko we wszystkim. Czytaj więcej…

J 3,16 Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. Czytaj więcej…

1 J 4,8 Kto nie miłuje nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Czytaj więcej…

1 Tm 1,17 Zaś Królowi Epok, Nieśmiertelnemu, Niewidzialnemu, Jedynemu, Mądremu Bogu, cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Czytaj więcej…

Wj 34,6−7 WIEKUISTY przeszedł także obok jego oblicza, więc zawołał: WIEKUISTY, WIEKUISTY, Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, pełen miłości i prawdy; 7. przechowujący miłość dla tysięcy, przebaczający winę, występek i grzech. Gdy nawiedza nie wytępią do ostatka, za winę ojców na dzieciach i wnukach, do trzeciego i czwartego pokolenia. Czytaj więcej…

J 14,9 Mówi mu Jezus: Tak długi czas jestem z wami, Filipie, a nie poznałeś mnie? Kto widzi mnie ujrzał Ojca; jakże ty mówisz: Pokaż nam Ojca? Czytaj więcej…[/ultimate_modal]

SYN

Bóg wieczny Syn przyjął ciało człowieka w Jezusie Chrystusie. Przez Niego zostały stworzone wszystkie rzeczy, objawiony został charakter Boży, dokonane zostało zbawienie ludzkości i osądzony został świat. Na wieki prawdziwy Bóg stał się także prawdziwym człowiekiem, Jezusem Chrystusem. Poczęty został z Ducha Świętego, a urodził się z dziewicy Marii. Żył i doświadczył jako człowiek wszelkich pokus, jednak swoim przykładem doskonale ukazał sprawiedliwość i miłość Bożą. Poprzez cuda objawił Bożą moc i potwierdził, że jest obiecanym przez Boga Mesjaszem. Dobrowolnie cierpiał i zmarł na krzyżu za nasze grzechy i w naszym zastępstwie, powstał z martwych i wstąpił do nieba, aby służyć w niebiańskiej świątyni na rzecz nas wszystkich. Powróci znowu w chwale, aby dokonać ostatecznego wybawienia swego ludu i wszystko odnowić.

[ultimate_modal modal_title=”Teksty Pisma Świętego” modal_on=”text” read_text=”J 1,1−3.14; Kol 1,15−19; J 10,30; J 14,9; Rz 6,23; 2 Kor 5,17−19; J 5,22; Łk 1,35; Flp 2,5−11; Hbr 2,9−18; 1 Kor 15,3−4; Hbr 8,1−2; J 14,1−3″ modal_size=”medium” overlay_bg_opacity=”80″ header_text_color=”#dd9933″ content_text_color=”#000000″ txt_color=”#ffa92d” header_font_size=”desktop:12px;” header_line_height=”desktop:12px;” content_font_size=”desktop:12px;” content_line_height=”desktop:12px;” css_modal_box=”.vc_custom_1491275775993{margin-top: -20px !important;}”]J 1,1−3.14 Na początku było Słowo, a Słowo było od Boga i Bogiem było Słowo. 2. Ono było na początku ku Bogu. 3. Przez Nie wszystko powstało, a bez Niego ani jedno nie powstało, co jest. […] 14. A Słowo pełne łaski i prawdy stało się cielesną naturą oraz rozbiło wśród nas namiot. Więc oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynaka u Ojca. […] 3,14 I jak Mojżesz wywyższył węża na pustkowiu, tak jest słuszne, by został wywyższony Syn Człowieka; 15. aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. 16. Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne. 17. Gdyż Bóg nie posłał na świat swojego Syna, aby świat sądził, lecz aby świat mógł przez niego zostać zbawiony. Czytaj więcej…

Kol 1,15−19 On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszystkiego co stworzone. 16. Gdyż w Nim wszystko zostało stworzone w niebiosach oraz na ziemi, widzialne i niewidzialne; czy to trony, czy władze, czy niebiańskie moce, czy potęgi; wszystko jest stworzone z powodu Niego i dla Niego. 17. A on jest przed wszystkimi i wszystko w Nim zaistniało. 18. On jest także głową ciała zgromadzenia wybranych. On jest początkiem, pierworodnym z martwych, by sam mógł się stać tym, co zajmuje pierwsze miejsce we wszystkim. 19. Ponieważ znalazł upodobanie, aby w nim zamieszkała cała pełnia. Czytaj więcej…

J 10,30 Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Czytaj więcej…

J 14,9 Mówi mu Jezus: Tak długi czas jestem z wami, Filipie, a nie poznałeś mnie? Kto widzi mnie ujrzał Ojca; jakże ty mówisz: Pokaż nam Ojca? Czytaj więcej…

Rz 6,23 Bo zapłaty za grzech są w śmierci, a łaską Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Czytaj więcej…

2 Kor 5,17−19 Dlatego, że jeśli ktoś jest w Chrystusie nowym jest stworzeniem; dawne przeminęło, oto całe powstało nowe. 18. A wszystko z Boga, który nas pojednał z samym sobą przez Jezusa Chrystusa oraz dał nam służbę owego pojednania. 19. Jako, że to Bóg w Chrystusie był Tym, co pojednał świat ze sobą, nie licząc im ich fałszywych kroków oraz deponując sobie w nas słowo pojednania. Czytaj więcej…

J 5,22 Gdyż Ojciec ani nikogo nie sądzi, ale cały sąd oddał Synowi; Czytaj więcej…

Łk 1,35 A anioł odpowiadając, rzekł jej: Duch Święty przyjdzie do ciebie i ocieni cię moc Najwyższego. Dlatego to narodzone, święte, zostanie nazwane Synem Boga. Czytaj więcej…

Flp 2,5−11 To bowiem zrozumcie w was, co jest także w Chrystusie Jezusie; 6. który będąc w postaci Boga, nie torował sobie rabunku, aby być równym Bogu, 7. ale opuścił samego siebie, przyjął postać sługi i pojawił się w obrazie ludzi. 8. Także w tej postaci gdy został napotkany jako człowiek uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do kary śmierci na krzyżu. 9. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i dał mu Imię, ponad każde imię. 10. Aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych. 11. Aby też każdy język się zgodził, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Czytaj więcej…

Hbr 2,9−18 Zaś Jezusa, jakoś krótko uczynionego mniejszym od aniołów, widzimy uwieńczonego czcią i chwałą pośród nieszczęścia śmierci, aby z łaski Boga, za każdego doświadczył śmierci. 10. Gdyż przystoi Temu, przez którego jest wszystko i dla którego jest wszystko; Temu, co przyprowadza wiele dzieci do chwały, sprawcy ich zbawienia, dokonać dzieła wśród nieszczęścia. 11. Bo zarówno uświęcający, jak i uświęcani, wszyscy są z Jednego. Zatem z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, 12. mówiąc: Oznajmię Twoje Imię moim braciom, będę Cię sławił w hymnie w środku zgromadzenia wybranych. 13. I znowu: Ja będę Tym, co polega na nim. I znowu: Oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. 14. Zatem gdy dzieci stały się uczestnikami krwi oraz ciała wewnętrznego, i on także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczył tego, co ma władzę śmierci, to jest oszczerczego. 15. Także aby wyzwolił tych, którzy przez całe życie, w lęku śmierci podlegli niewoli. 16. Bo, nieprawdaż, nie przygarnia aniołów, lecz przygarnia z potomstwa Abrahama. 17. Stąd też we wszystkim miał zostać upodobniony do braci, aby stał się miłosiernym oraz wiernym arcykapłanem tych z Boga, w celu zmazania grzechów ludu. 18. Gdyż w czym sam cierpiał i został doświadczonym może pomagać doświadczanym. Czytaj więcej…

1 Kor 15,3−4 Ponieważ wśród pierwszych spraw przekazałem wam to, co otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze winy według Pism; 4. że został pogrzebany i że według Pism jest wskrzeszony w trzecim dniu; Czytaj więcej…

Hbr 8,1−2 Zaś sednem tego, co jest mówione będzie to, że mamy Arcykapłana, który usiadł w niebiosach na prawicy tronu Majestatu; 2. będąc publicznym sługą świętych oraz prawdziwego Przybytku, który zbudował Pan nie człowiek. Czytaj więcej…

J 14,1−3 Niech się nie niepokoi wasze serce; wierzcie względem Boga i wierzcie względem mnie. 2. W domu mojego Ojca są liczne mieszkania; zaś jeśli nie, to bym wam powiedział; 3. idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę oraz przygotuję wam miejsce, znowu przychodzę i ze sobą zabiorę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, także wy żyli. Czytaj więcej…[/ultimate_modal]

DUCH ŚWIĘTY

Bóg wieczny Duch Święty współdziałał z Ojcem i Synem w dziele stworzenia, wcielenia i odkupienia. To On inspirował pisarzy Pisma Świętego. On napełnił życie Chrystusa mocą. On przyciąga i przekonuje ludzi, a tych, którzy pozytywnie reagują na Jego działanie, odnawia i przemienia na obraz Boga. Posłany przez Ojca i Syna, aby zawsze być ze swoimi dziećmi, udziela darów duchowych Kościołowi, obdarza go mocą, by świadczył o Chrystusie, i w harmonii z Pismem Świętym prowadzi do całej prawdy.

[ultimate_modal modal_title=”Teksty Pisma Świętego” modal_on=”text” read_text=”Rdz 1,1−2; Łk 1,35; Łk 4,18; Dz 10,38; 2 P 1,21; 2 Kor 3,18; Ef 4,11−12; Dz 1,8; J 14,16−18.26; J 15,26−27; J 16,7−13″ modal_size=”medium” overlay_bg_opacity=”80″ header_text_color=”#dd9933″ content_text_color=”#000000″ txt_color=”#ffa92d” header_font_size=”desktop:12px;” header_line_height=”desktop:12px;” content_font_size=”desktop:12px;” content_line_height=”desktop:12px;” css_modal_box=”.vc_custom_1491275530381{margin-top: -20px !important;}”]Rdz 1,1−2 Na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię. 2. Zaś ziemia była niewidoczna, bezładna i ciemność nad otchłanią; a Duch Boga unosił się nad wodami. Czytaj więcej…

Łk 1,35 A anioł odpowiadając, rzekł jej: Duch Święty przyjdzie do ciebie i ocieni cię moc Najwyższego. Dlatego to narodzone, święte, zostanie nazwane Synem Boga. Czytaj więcej…

Łk 4,18 Duch Pana we mnie gdzie mnie namaścił, by biednym opowiadać Dobrą Nowinę; i mnie wysłał, by uzdrawiać skruszone serca; jeńcom zwiastować wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, by strzaskanych odesłać na odpuszczenie; Czytaj więcej…

Dz 10,38 że Jezusa z Nazaretu Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. On przyszedł by wyświadczać przysługę oraz uzdrawiać wszystkich ciemiężonych przez tego oszczerczego, bo Bóg był z nim. Czytaj więcej…

2 P 1,21 Bowiem proroctwo nigdy nie zostało przyniesione z pragnienia człowieka, ale mówili je ludzie Boga, prowadzeni przez Ducha Świętego. Czytaj więcej…

2 Kor 3,18 Zatem my wszyscy z odsłoniętą twarzą, oglądając jak w lustrze, jakby przez Ducha Pana chwałę Pana, jesteśmy przemieniani na ten sam obraz; z chwały ku chwale. Czytaj więcej…

Ef 4,11−12 Także ten sam, rzeczywiście, dał apostołów, proroków, ewangelistów, pasterzy oraz nauczycieli. 12. Dał ze względu na doskonalenie świętych, na dzieło służby dla budowania ciała Chrystusa Czytaj więcej…

Dz 1,8 Lecz weźmiecie moc Ducha Świętego, który do was przychodzi, i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, i aż do najodleglejszych krain. Czytaj więcej…

J 14,16−18.26 Ja także poproszę Ojca, a da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieczność, 17. Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi, ani nie zna; wy go znacie, gdyż ponad wami mieszka i w was będzie. 18. Nie zostawię was sierotami, przychodzę do was. 26. Zaś pocieszyciel, Duch Święty, którego w moim Imieniu pośle Ojciec, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Czytaj więcej…

J 15,26−27 Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który pochodzi od Ojca Ten będzie o mnie świadczył. 27. Ale i wy świadczycie, bowiem jesteście ze mną od początku. Czytaj więcej…

J 16,7−13 Lecz ja wam mówię prawdę jest wam korzystne, abym ja odszedł; bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie; a jeżeli odejdę poślę Go do was. 8. A Ten gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, odnośnie sprawiedliwości oraz odnośnie sądu. 9. O grzechu ponieważ nie wierzą względem mnie; 10. odnośnie sprawiedliwości ponieważ odchodzę do mego Ojca i więcej mnie nie ujrzycie; 11. odnośnie sądu ponieważ władca tego świata już został osądzony. 12. Mam wam jeszcze wiele powiedzieć, lecz teraz nie zdołacie tego unieść. 13. A kiedy przyjdzie Duch Prawdy, będzie was prowadził w całej prawdzie; bo nie będzie mówił sam od siebie, ale powie to, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam nadchodzące rzeczy. Czytaj więcej…[/ultimate_modal]