Uchwała programowa na lata 2007 – 2011

UCHWAŁA PROGRAMOWA ZJAZDU DIECEZJI ZACHODNIEJ na lata 2007 – 2011 

Komitet Programowy w składzie:

 • Mirosław Karauda
 • Wiesław Serafin
 • Norbert Solski
 • Franciszek Pellowski
 • Maria Puls
 • Dariusz Ziarkiewicz
 • Piotr Samulak

obradował w dn. 24.05.2007  w Zatoniu.

Po wstępnej dyskusji doszliśmy do wniosku, iż większość elementów w dotychczas realizowanym programie minionej kadencji powinno znaleźć swoją kontynuację w obecnej, zatem uznaliśmy by nie powtarzać dobrych i sprawdzonych form działania. a zaakcentować te które uznaliśmy za równie istotne lub w pewnym sensie nowatorskie.

Dział I Ożywienie osobiste wyznawców

 1. Studiowanie Biblii i książek Ducha Proroctwa
 2. Rozwijanie ducha modlitwy
 3. Świadczenie o Jezusie
 4. Osobiste zaangażowanie w służbę ewangelizacyjną.
 5. Rozwijanie programu małych klas w szkole sobotniej
 6. Cotygodniowe spotkania towarzyskie wyznawców
 7. Seminaria ożywieniowe (co najmniej 1 program w roku) w każdym zborze
  i grupie
 8. Cotygodniowe nabożeństwa modlitewne

Dział II Szkolenie i wyposażenie wyznawców do służby

 1. Przekształcanie zborów w centra szkoleniowo-ewangelizacyjne
 2. Szkolenie i angażowanie wyznawców oraz katechumenów
 3. Angażowanie wyznawców, zgodnie z ich darami duchowymi i talentami
 4. Wykorzystywanie w ewangelizacji materiałów dostępnych w naszych instytucjach kościelnych (np.CHIW, KSB, „Głos Nadziei” itp.)
 5. Zakładanie w zborach filii KSB i CHSCH
 6. Realizowanie seminariów nt. „Prowadzenia zainteresowanych do decyzji”
 7. Uczenie wyznawców sposobów i form nawiązywania pierwszego kontaktu

Dział III Prowadzenie działalności misyjnej

Oprócz znanych i sprawdzonych form ewangelizacyjnych proponujemy:

 1. Ścisłą koordynację pracy kolporterów i zborów
 2. Zabezpieczenie pracy pokolporterskiej
 3. Proponujemy comiesięczną dotację dla kolporterów w kwocie 500.00 zł na osobę wypłacaną w literaturze. Dotacja dotyczyć będzie osób, które spełnią określone kryteria służby
 4. Dążenie do usamodzielniania się istniejących zborów w zakresie funkcjonowania, duszpastersko-ewangelizacyjnej w pełnej współpracy z Diecezją
 5. Promowanie pracy „od domu do domu:” oraz ewang. przez przyjaźń
 6. Podtrzymanie idei prowadzenia publicznych wykładów ewangelizacyjnych z wcześniejszym przygotowaniem terenu pracy misyjnej oraz późniejszym jego zabezpieczeniem.
 7. Wykorzystanie potencjału duchowego i intelektualnego młodzieży i dzieci w ewangelizacji
 8. Zaleca się aby każdy zbór, gdzie jest grupa młodzieży posiadał swojego kierownika (z grona młodzieży) oraz opiekuna młodzieży ze strony Rady Zboru.

Podtrzymuje się ideę założenia ośmiu nowych zborów na terenie Diecezji.

IV Duszpasterstwo

 1. Realizacja planów duszpasterskich zawartych w ostatnim sprawozdaniu Przewodniczącego Diecezji. w dziale Pt :’Plan działania Diecezji Zachodniej”
 2. Coroczne odwiedziny duszpasterskie wyznawców realizowane przez pastorów
 3. Zorganizowanie opieki duszpasterskiej dla polonii adwentystycznej w porozumieniu z Zarządem Kościoła oraz pozostałymi Diecezjami
 4. Zachęcanie wyznawców do podnoszenia kwalifikacji katechetycznych w WSTH
  w Podkowie Leśnej
 5. Uruchomić punkt poradnictwa rodzinnego w Diecezji.
 6. Organizowanie seminariów z obszaru tematyki małżeńskiej i rodzicielskiej.

Uchwała Dziękczynna Zjazdu

Pragniemy podziękować Bogu Najwyższemu
za:

 • ofiarę i pośrednictwo naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa
 • okazaną miłość i cierpliwość
 • prowadzenie Ducha Świętego
 • przywilej społeczności z Bogiem
 • przywilej służby dla Niego
 • jedność i społeczność ludu Bożego
 • błogosławieństwa w minionej kadencji
 • sprzyjające warunki i czas do ewangelizacji
 • dobra materialne
 • obietnicę pozostania z nami na zawsze

JEMU NIECH BĘDZIE CZEŚĆ I CHWAŁA NA WIEKI WIEKÓW