Podczas Zjazdu Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w dniach 24-26 maja 2007 r. w Zatoniu został uchwalony statut Diecezji Zachodniej, który wszedł w życie z dniem 10 czerwca 2007 roku

Uchwalenie statutu Diecezji Zachodniej jest szczególnym wydarzeniem, ponieważ do tej pory pomimo, że Diecezja posiadała osobowość prawną to nie posiadała własnego statutu. Dodatkowo było to wydarzenie historyczne w naszym Kościele ponieważ statut naszej Diecezji został przyjęty jako pierwszy, co pozwoliło pozostałym Diecezjom skorzystać z niektórych wypracowanych przez nas przepisów.

Spis treści
Tytuł I – Przepisy ogólne
Tytuł II – Organy Diecezji

Dział 1 – Zjazd Diecezji

Rozdział 1 – Przepisy ogólne
Rozdział 2 – Komitet Organizacyjny
Rozdział 3 – Komitet Nominacyjny
Rozdział 4 – Stały Komitet Statutowy

Dział 2 – Rada Diecezji
Dział 3 – Przewodniczący Diecezji
Dział 4 – Urzędnicy Diecezji
Dział 5 – Reprezentacja Diecezji i zaciąganie zobowiązań

Tytuł III – Fundusze Diecezji i kontrola Diecezji
Tytuł IV – Diecezjalne jednostki organizacyjne
Tytuł V – Przepisy końcowe

Statut Diecezji Zachodniej (PDF)

Tytuł I – Przepisy ogólne

Art. 1.
1. Pełna nazwa Diecezji brzmi: Diecezja Zachodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej Diecezją.
2. W ogólnoświatowej strukturze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Diecezja nosi nazwę West Polish Conference of Seventh-day Adventist Church.

Art. 2.
1. Celem istnienia Diecezji jest:

 1. głoszenie wszystkim ludziom na terenie jej działania wiecznej ewangelii Słowa Bożego w kontekście trójanielskiego poselstwa, prowadzenie ich do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela i do łączności z Jego Kościołem oraz wspomaganie w przygotowaniu na Jego bliskie powtórne przyjście,
 2. wychowywanie człowieka wierzącego, praktykującego i otwartego na problemy współczesnego świata,
 3. propagowanie zdrowego trybu życia i ochrony naturalnego środowiska człowieka oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 4. krzewienie ducha tolerancji, pokoju i braterstwa oraz chrześcijańskiej miłości wśród ludzi, wyznań, ras i narodów, a także upowszechnianie praw człowieka, w tym wolności religii i przekonań,
 5. urzeczywistnianie różnorodnych form chrześcijańskiej dobroczynności.

2. Diecezja realizuje swe cele w szczególności za pośrednictwem następujących środków działania:

 1. organizowanie i publiczne sprawowanie kultu religijnego, w tym nabożeństw, zgromadzeń modlitewnych i innych uroczystości kościelnych,
 2. udzielanie posług religijnych wiernym w miejscach ich przebywania,
 3. organizowanie publicznych odczytów, konferencji, sympozjów i zjazdów,
 4. tworzenie organizacji prowadzących działalność o charakterze religijnym, humanitarnym, oświatowo-wychowawczym, charytatywno-opiekuńczym i zdrowotnym, rekreacyjnym, ekologicznym, moralno-społecznym i kulturalnym,
 5. wydawanie i rozpowszechnianie literatury, jak również korzystanie ze środków masowego przekazu, w tym emitowanie nabożeństw oraz religijnych i kulturalnych programów radiowych i telewizyjnych, a także zakładanie i prowadzenie własnych wydawnictw i stacji nadawczych,
 6. zakładanie i prowadzenie szkół, ośrodków katechetycznych, instytutów misyjnych i teologicznych,
 7. zbieranie składek i przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, jak również nabywanie, posiadanie i zbywanie majątku, w tym domów modlitwy, kaplic i innych obiektów oraz zarządzanie nimi, a także realizowanie inwestycji sakralnych i innych,
 8. utrzymywanie dobrosąsiedzkich, przyjaznych i partnerskich stosunków z kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami społecznymi oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli, jak również współdziałanie z nimi w czynieniu dobra.

Art. 3.
1. Diecezja jest częścią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej, utworzonego przez diecezje istniejące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej Kościołem.
2. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej jest częścią Wydziału Transeuropejskiego Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, światowej organizacji kościelnej zwanego dalej Wydziałem.
3. Wszystkie cele, przepisy i procedury Diecezji powinny być zgodne z prawem i procedurami Wydziału i Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, zwanej dalej Generalną Konferencją.
4. Diecezja realizuje misję kościelną zgodnie z naukami biblijnymi, programami i inicjatywami przyjętymi i zatwierdzonymi przez Generalną Konferencję na jej sesjach odbywających się co pięć lat.

Art. 4. Siedzibą Diecezji jest miasto Poznań.

Art. 5. Terenem działania Diecezji jest obszar województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, powiatu wieruszowskiego z terenu województwa łódzkiego oraz powiatu elbląskiego i miasta Elbląg z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Art. 6. Diecezja używa pieczęci okrągłej z logo Kościoła pośrodku, w postaci otwartej księgi z krzyżem w środku księgi i potrójnym płomieniem ponad księgą oraz napisem w otoku: „Diecezja Zachodnia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej”.

Art. 7.
1. Do Diecezji należą zbory (parafie), jako lokalne wspólnoty wiernych oraz zbór diasporalny, istniejące na terenie działania Diecezji, a także zbory, które zostaną na tym terenie zorganizowane zgodnie z Prawem Zborowym i przyjęte do Diecezji w drodze głosowania delegatów na Zwyczajnym Zjeździe Diecezji.
2. Sprawy dotyczące zborów regulują przepisy Prawa Zborowego.

Art. 8. Sprawy dotyczące wiernych ochrzczonych i nieochrzczonych, w tym ich prawa i obowiązki, sposób nabycia, zawieszenia i utraty członkostwa reguluje Prawo Zborowe.

Art. 9. Sprawy służby kościelnej pastorów oraz ewangelistów, a w szczególności sposób ich powoływania i odwoływania, nawiązywania i rozwiązywania stosunku służby kościelnej, upoważnienia do sprawowania czynności, a także prawa i obowiązki, regulują przepisy Prawa Generalnej Konferencji (Working Policy) oraz Prawa Służby Kościelnej.

Tytuł II – Organy Diecezji

Art. 10. Organami Diecezji są:

 1. Zjazd Diecezji,
 2. Rada Diecezji,
 3. Przewodniczący Diecezji.

Dział 1 – Zjazd Diecezji

Rozdział 1 – Przepisy ogólne

Art. 11. Zjazd Diecezji jest najwyższym organem Diecezji.

Art. 12.
1. Zwyczajny Zjazd Diecezji odbywa się co cztery lata.
2. Zwyczajny Zjazd Diecezji zwołuje Rada Diecezji, która wyznacza czas oraz miejsce obrad.
3. Informacja o czasie i miejscu obrad Zwyczajnego Zjazdu Diecezji powinna być podana do wiadomości co najmniej sześć tygodni przed datą Zjazdu w oficjalnych publikacjach Diecezji lub w sposób wskazany przez Radę Diecezji.
4. Zbory przesyłają Diecezji listę wybranych delegatów zwyczajnych co najmniej cztery tygodnie przed datą Zjazdu.
5. Diecezja zaprasza imiennie delegatów co najmniej dwa tygodnie przed datą Zjazdu, podając im czas, miejsce i propozycję agendy obrad Zwyczajnego Zjazdu Diecezji.

Art. 13.
1. Nadzwyczajny Zjazd Diecezji zwołuje Rada Diecezji, wyznaczając czas oraz miejsce obrad:

 1. na podstawie uchwały Rady Diecezji,
 2. na podstawie uchwały Zjazdu Diecezji,
 3. na wniosek 1/3 ogólnej liczby zborów Diecezji,
 4. na podstawie uchwały Rady Kościoła, Rady Wydziału albo Rady Generalnej Konferencji.

2. Nadzwyczajny Zjazd Diecezji może również zwołać Rada Kościoła lub Rada Wydziału, wyznaczając czas oraz miejsce obrad.
3. Agenda Nadzwyczajnego Zjazdu Diecezji powinna zostać zawarta w informacji o zwołaniu Zjazdu.
4. Informacja o czasie i miejscu obrad Nadzwyczajnego Zjazdu Diecezji powinna być podana w sposób przewidziany dla Zwyczajnego Zjazdu Diecezji. Przepisy art. 12 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio.
5. Stosowne komitety są powoływane podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Diecezji tylko w razie zajścia takiej potrzeby.

Art. 14.
1. Dla prawomocności obrad Zjazdu Diecezji wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów w czasie otwarcia obrad Zjazdu. Po otwarciu obrad Zjazdu kworum stanowią delegaci obecni.
2. Zjazd Diecezji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Na wniosek delegata Zjazd Diecezji może uchwalić głosowanie tajne w danej sprawie.
3. Każdy z delegatów musi być osobiście obecny w czasie głosowania, aby jego głos był ważny. Niedopuszczalne jest głosowanie w zastępstwie.
4. Każdemu z delegatów przysługuje jeden głos.
5. Prawo głosu delegata jest ograniczone do czasu Zjazdu Diecezji, na który został delegowany.

Art. 15.
1. Prawo udziału w Zjeździe Diecezji mają delegaci zwyczajni oraz pozostali delegaci.
2. Delegatem może zostać wyłącznie wierny ochrzczony Kościoła, który nie jest zawieszony w prawach członkowskich.
3. Każdy ze zborów, o których mowa w art. 7 może być reprezentowany na Zjeździe Diecezji przez delegatów zwyczajnych wybranych przez zebranie tego zboru w liczbie odpowiadającej jednemu delegatowi niezależnie od wielkości zboru oraz jednemu delegatowi na każdą rozpoczętą liczbę pięćdziesięciu wiernych ochrzczonych należących do danego zboru, przy czym delegatów reprezentujących zbór diasporalny wybiera Rada Diecezji.
4. Pozostali delegaci, mający prawo udziału w Zjeździe Diecezji, to:

 1. członkowie Rady Diecezji,
 2. wszyscy członkowie Rady Kościoła obecni na Zjeździe Diecezji,
 3. wszyscy duchowni starsi pełniący służbę na terenie Diecezji,
 4. członkowie Rady Generalnej Konferencji oraz Rady Wydziału obecni na Zjeździe Diecezji, przy czym liczba tych delegatów nie może przekroczyć dziesięciu procent ogólnej liczby delegatów zwyczajnych i pozostałych,
 5. inne osoby polecone przez Radę Diecezji, po przyjęciu ich przez delegatów podczas Zjazdu, przy czym liczba tych delegatów nie może przekroczyć dziesięciu procent ogólnej liczby delegatów zwyczajnych.

Art. 16.
1. Obradami Zjazdu Diecezji kieruje Przewodniczący Diecezji albo osoba przez niego wyznaczona.
2. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów dotyczącego kierowania obradami Zjazdu Diecezji przez Przewodniczącego Diecezji, Zjazd Diecezji może upoważnić Przewodniczącego Kościoła albo osobę przez niego wskazaną do kierowania obradami.

Art. 17. Delegaci na Zjazd Diecezji powinni wypełniać swój mandat w sposób chrześcijański, godny, obiektywny i samodzielny. Każdy delegat powinien poddać się działaniu Ducha Świętego i głosować zgodnie z własnymi przekonaniami.

Art. 18. Do kompetencji Zjazdu Diecezji należą wszystkie sprawy związane z działalnością Diecezji.

Rozdział 2 – Komitet Organizacyjny

Art. 19.
1. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą delegaci zwyczajni wybrani przez zbory, o których mowa w art. 7 albo przez upoważnioną do tego delegację zboru, po jednym delegacie z każdego zboru.
2. Ponadto w skład Komitetu Organizacyjnego wchodzi Przewodniczący Kościoła albo osoba przez niego wyznaczona, jako Przewodniczący Komitetu.

Art. 20. Komitet Organizacyjny może odbyć swoje posiedzenie w dniu rozpoczęcia obrad Zjazdu, przed ich otwarciem. W takim wypadku czas i miejsce posiedzenia Komitetu będą podane w zaproszeniu przesłanym delegatom.

Art. 21. Komitet Organizacyjny przedstawia Zjazdowi Diecezji kandydatów na członków Komitetu Nominacyjnego, Stałego Komitetu Statutowego oraz innych komitetów – według istniejących potrzeb, stosownie do uchwały Zjazdu Diecezji.

Art. 22. Zjazd Diecezji dokonuje wyboru bądź odrzuca w głosowaniu kandydatury przedstawione przez Komitet Organizacyjny.

Rozdział 3 – Komitet Nominacyjny

Art. 23.
1. Komitet Nominacyjny składa się z co najmniej 7, a nie więcej niż 11 członków, w tym Przewodniczącego Kościoła albo osoby przez niego wyznaczonej, jako Przewodniczący Komitetu.
2. Przewodniczący Kościoła albo osoba przez niego wyznaczona, jako Przewodniczący Komitetu, ma prawo głosu stanowiącego.
3. W skład Komitetu Nominacyjnego wchodzi co najmniej po jednym przedstawicielu każdego z Okręgów Senioralnych.

Art. 24.
1. Komitet Nominacyjny działając w trybie przepisów Prawa Zborowego przedstawia Zjazdowi Diecezji nazwiska osób proponowanych na urząd Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika Diecezji oraz na radnych Rady Diecezji.
2. Po przedstawieniu przez Komitet Nominacyjny sprawozdania w części albo w całości, delegaci mogą je odesłać do Komitetu celem zgłoszenia uwag dotyczących kandydatów przedstawionych przez Komitet. Delegaci mogą odbyć poufną rozmowę z Przewodniczącym Komitetu lub przekazać swe uwagi na piśmie.
3. Komitet Nominacyjny rozpoznaje zgłoszone indywidualne uwagi delegatów i decyduje, czy dają one podstawę do zmiany stanowiska Komitetu. Po podjęciu stosownej decyzji, Komitet przedstawia Zjazdowi Diecezji swoje wnioski.
4. Nie jest dopuszczalne publiczne dyskutowanie spraw personalnych.
5. Odesłanie sprawozdania do Komitetu celem zgłoszenia uwag wobec tego samego kandydata może być dokonane tylko jeden raz.

Art. 25.
1. Zjazd Diecezji dokonuje wyboru bądź odrzuca w głosowaniu tajnym kandydatury przedstawiane przez Komitet Nominacyjny.
2. Wszyscy członkowie Rady Diecezji i jej urzędnicy, którzy nie są z urzędu członkami Rady Diecezji, powinni zostać wybrani przez delegatów na Zwyczajnym Zjeździe Diecezji i powinni pełnić swoją funkcję do następnego Zwyczajnego Zjazdu Diecezji, o ile nie zrezygnują albo nie zostaną zdjęci z urzędu przez Radę Diecezji albo Nadzwyczajny Zjazd Diecezji.
3. Wybór dyrektorów sekretariatów, ich zastępców, zastępców sekretarza lub zastępców skarbnika, jeżeli nie zostanie dokonany przez delegatów na Zjeździe Diecezji, powinien być pozostawiony Radzie Diecezji.

Rozdział 4 – Stały Komitet Statutowy

Art. 26.
1. Stały Komitet Statutowy składa się z 7 członków, w tym urzędnik Kościoła oraz Sekretarz Diecezji.
2. Pracom Komitetu przewodniczy Sekretarz Diecezji albo osoba przez niego wyznaczona.
3. Stały Komitet Statutowy działa pomiędzy sesjami Zwyczajnego Zjazdu Diecezji, oraz przedstawia swoje sprawozdania i szczegółowe zalecenia następnemu Zjazdowi Diecezji poprzez Radę Diecezji.

Dział 2 – Rada Diecezji

Art. 27. Rada Diecezji jest wybierana przez Zwyczajny Zjazd Diecezji.

Art. 28.
1. Rada Diecezji liczy do 20 osób. W jej skład wchodzą:

 1. z urzędu Przewodniczący Diecezji,
 2. z urzędu Sekretarz Diecezji,
 3. z urzędu Skarbnik Diecezji,
 4. Seniorzy Okręgów Diecezji,
 5. radni reprezentujący Okręgi Senioralne w liczbie uchwalonej przez Zjazd Diecezji.

2. Urzędnicy Kościoła, Wydziału oraz Generalnej Konferencji są z urzędu członkami Rady Diecezji; jednakże nie uwzględnia się ich w ustalonej w ust. 1 liczbie członków rady. Podczas posiedzenia Rady urzędnicy Ci mogą korzystać z prawa głosu stanowiącego w stosunku nie większym niż dziesięć procent liczby obecnych członków Rady.

Art. 29.
1. Posiedzenie Rady Diecezji może odbywać się w każdym miejscu i czasie.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Diecezji może zostać zwołane w każdym miejscu i czasie przez Przewodniczącego Diecezji albo w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza Diecezji. Sekretarz Diecezji zwołuje posiedzenie Rady Diecezji także na pisemny wniosek większości członków Rady.
3. O czasie i miejscu posiedzenia Rady Diecezji członkowie Rady powinni być poinformowani co najmniej 2 tygodnie przed dniem jego zwołania. W sprawach szczególnej wagi, termin ten może zostać skrócony.

Art. 30.
1. Obradami Rady Diecezji kieruje Przewodniczący Diecezji, albo osoba przez niego wyznaczona.
2. W przypadku potrzeby wyboru nowego Przewodniczącego Diecezji obradami Rady Diecezji kieruje Przewodniczący Kościoła lub osoba przez niego wyznaczona.

Art. 31.
1. Rada Diecezji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie tajne.
3. Każdy członek Rady może złożyć wniosek o zarządzenie głosowania tajnego, który rozpatruje Rada Diecezji.

Art. 32.
1. Rada Diecezji sprawuje władzę w imieniu Zjazdu Diecezji pomiędzy jego zwyczajnymi sesjami włącznie z prawem wyboru lub odwołania Przewodniczącego Diecezji, urzędników Diecezji oraz innych osób wchodzących w skład Rady Diecezji, a także dyrektorów sekretariatów.
2. Do kompetencji Rady Diecezji należy także:

 1. wybór Seniorów Okręgów Diecezji,
 2. uzupełnianie składu rad, komitetów, sekretariatów lub urzędów wybranych przez Zjazd Diecezji w przypadku powstania w nich wakatów z powodu śmierci, rezygnacji lub innych przyczyn,
 3. powoływanie komitetu zarządzającego spośród członków Rady, w tym Przewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika Diecezji, jak również innych komitetów oraz określanie ich kompetencji i sprawowanie nad nimi nadzoru,
 4. zatrudnianie personelu niezbędnego do właściwego funkcjonowania Diecezji,
 5. udzielanie i cofanie uwierzytelnień lub licencji pastorom i ewangelistom,
 6. zarządzanie i rozporządzanie finansami Diecezji i jej majątkiem.

3. Cofnięcie uwierzytelnień lub licencji, jak również usunięcie z urzędu osób wymienionych w ust. 1 dokonuje się większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy pełnego składu Rady.

Dział 3 – Przewodniczący Diecezji

Art. 33. Przewodniczący Diecezji jest jednoosobowym organem wykonawczym Diecezji. Przewodniczący jest pierwszym urzędnikiem Diecezji i składa sprawozdanie przed Radą Diecezji w porozumieniu z Sekretarzem i Skarbnikiem.

Art. 34.
1. Przewodniczącym Diecezji może zostać doświadczony duchowny starszy.
2. (uchylony)1
3. (uchylony)2

Art. 35. Do zadań i kompetencji Przewodniczącego Diecezji należy w szczególności:

 1. służba w interesie Diecezji w sposób wyznaczony przez Zjazd Diecezji oraz Radę Diecezji,
 2. realizowanie przywódczej roli w zgodzie z przepisami Kościoła, Wydziału i Generalnej Konferencji oraz w ścisłej współpracy z Radą Kościoła i jego urzędnikami,
 3. reprezentowanie Diecezji w sprawach publicznych i wewnątrzkościelnych, w tym we wszystkich relacjach z Generalną Konferencją oraz Kościołem,
 4. kierowanie i nadzorowanie pracą urzędów Diecezji i ich personelu,
 5. kierowanie obradami Zjazdu Diecezji oraz Rady Diecezji.

Dział 4 – Urzędnicy Diecezji

Art. 36.
1. Sekretarz Diecezji współpracuje z Przewodniczącym Diecezji pełniąc urząd wykonawczy.
2. Sekretarz w szczególności:

 1. jako drugi urzędnik Diecezji jest z urzędu zastępcą Przewodniczącego Diecezji i Wiceprzewodniczącym Rady Diecezji,
 2. składa sprawozdanie przed Radą Diecezji po uprzedniej konsultacji z Przewodniczącym Diecezji,
 3. sporządza i przechowuje protokoły z obrad Zjazdu Diecezji oraz Rady Diecezji, które następnie dostarcza członkom Rady Diecezji oraz urzędnikom Kościoła,
 4. odpowiada za dostarczanie informacji wymaganych przez Przewodniczącego lub Radę Diecezji,
 5. wypełnia inne obowiązki zwyczajowo należące do tego urzędu.

Art. 37.
1. Skarbnik Diecezji współpracuje z Przewodniczącym Diecezji pełniąc urząd wykonawczy i służy pod kierunkiem Rady Diecezji.
2. Skarbnik składa sprawozdanie przed Radą Diecezji po uprzedniej konsultacji z Przewodniczącym Diecezji.
3. Skarbnik Diecezji w szczególności:
1)    kieruje finansami i rachunkowością Diecezji, a zwłaszcza przyjmuje, zabezpiecza oraz wypłaca wszystkie środki w zgodzie z uchwałami Rady Diecezji, a także odpowiada za przekazywanie wymaganych funduszy do Kościoła, Wydziału i Generalnej Konferencji, zgodnie z przepisami Prawa Kościelnego,
2)    przekazuje informacje finansowe Przewodniczącemu i Radzie Diecezji,
3)    jest odpowiedzialny za przekazanie kopii sprawozdań finansowych urzędnikom Kościoła.

Art. 38. Urzędy Sekretarza Diecezji i Skarbnika Diecezji może pełnić jedna osoba.

Dział 5 – Reprezentacja Diecezji i zaciąganie zobowiązań

Art. 39. Diecezję na zewnątrz, w szczególności w postępowaniach przed sądami i organami administracji publicznej, reprezentuje Przewodniczący Diecezji lub osoba upoważniona przez niego albo Radę Diecezji.

Art. 40.
1. Czynności rozporządzenia majątkiem nieruchomym Diecezji, nabycia nieruchomości, inwestycji, zaciągnięcia zobowiązań majątkowych przekraczających czynności zwykłego zarządu, dokonuje na podstawie uchwały Rady Diecezji dwóch członków Rady Diecezji, w tym Przewodniczący Diecezji lub jego zastępca.
2. Diecezja może składać oświadczenia woli w sprawach majątkowych również przez pełnomocnika. Upoważnienia do takich działań udziela Rada Diecezji albo Przewodniczący Diecezji działający wspólnie z Sekretarzem lub Skarbnikiem.

Tytuł III – Fundusze Diecezji i kontrola Diecezji

Art. 41.
1. Funduszami Diecezji są dziesięciny, w tym dziesięciny bezpośrednie, gwarantowane przepisami Prawa Kościelnego i zebrane z terenu, a także dary, spadki, zapisy i inne wpływy.
2. Część dziesięciny, zarezerwowana zgodnie z przepisami Prawa Kościelnego na potrzeby Diecezji, oraz wszystkie inne fundusze mają być wykorzystane w zgodzie z przepisami Wydziału. Darowizny mają być wykorzystane zgodnie z życzeniami darczyńców i wymogami prawa.
3. Część dziesięciny w wysokości ustalonej procentowo przez Radę Wydziału jest przekazywana do Kościoła oraz do tego Wydziału. Część dziesięciny w wysokości ustalonej procentowo na dorocznej sesji Rady Naczelnej Generalnej Konferencji jest przekazywana do Generalnej Konferencji.

Art. 42.
1. Fundusze Diecezji zabezpiecza się zgodnie z przepisami Prawa Kościelnego.
2. Środki pieniężne należy deponować na zwykłych lub wydzielonych rachunkach Diecezji, w bankach lub innych instytucjach finansowych wskazanych przez Radę Diecezji.
3. Pobieranie środków pieniężnych, o których mowa w ust. 2, odbywa się na podstawie upoważnienia udzielonego w formie uchwały Rady Diecezji.

Art. 43. Diecezja regularnie przygotowuje sprawozdania finansowe, które udostępnia Kościołowi oraz Wydziałowi.

Art. 44.
1. Diecezja dysponuje swoimi funduszami w ramach rocznego budżetu Diecezji.
2. Budżet Diecezji uchwala co roku Rada Diecezji zgodnie z przepisami Wydziału.
3. Rada Diecezji tworzy Komitet do spraw wynagrodzeń pracowników, którego zadaniem jest doroczny przegląd wynagrodzeń i wydatków wszystkich pracowników oraz przedkładanie Radzie Diecezji propozycji wysokości płac na następny rok.

Art. 45. Wszystkie rejestry Diecezji podlegają dorocznej kontroli audytora wyznaczonego przez Służbę Audytorską Generalnej Konferencji. Rejestry Diecezji oraz finansowanych przez nią organizacji, agencji czy instytucji powinny być dostępne dla audytora w każdym czasie.

Tytuł IV – Diecezjalne jednostki organizacyjne

Art. 46.
1. Diecezja może wypełniać swą służbę za pośrednictwem podległych jej organizacji niezależnych. Zjazdy tych organizacji odbywają się w połączeniu ze Zjazdami Diecezji.
2. Diecezja może tworzyć korporacje, po uprzednim uzyskaniu zgody Wydziału. Spotkania członkowskie i wybory właściwych organów odbywają się zgodnie ze statutami tych korporacji i stosownie do obowiązującego prawa.

Art. 47.
1. Okręgi senioralne stanowią pomocnicze jednostki organizacyjne Diecezji.
2. Granice terytorialne okręgów senioralnych ustala Rada Diecezji.

Art. 48.
1. Okręgiem senioralnym kieruje wybrany przez Radę Diecezji duchowny starszy, zwany seniorem okręgu.
2. Zadaniem seniora okręgu jest koordynowanie życia i działalności zborów okręgu senioralnego, jak również służby kościelnej podległych mu duchownych oraz realizowanie zadań i programu Diecezji.

Art. 49.
1. Seniorowi okręgu pomaga w sprawowaniu jego funkcji rada okręgu senioralnego, która ma charakter doradczy i opiniodawczy.
2. W skład rady okręgu senioralnego wchodzą z urzędu wszyscy duchowni oraz starsi zborów leżących w granicach okręgu.
3. W obradach rady mogą brać udział z głosem doradczym aktywiści zborów leżących w granicach okręgu.
4. Pracami rady okręgu senioralnego kieruje senior okręgu, który zwołuje posiedzenie rady co najmniej dwa razy w roku, ustalając jego datę, miejsce i porządek obrad.

Art. 50. Dyrektorzy sekretariatów, stowarzyszeń i służb Diecezji działają pod kierunkiem Rady Diecezji oraz Przewodniczącego Diecezji pełniąc rolę doradczą na rzecz wiernych i organizacji Diecezji.

Tytuł V – Przepisy końcowe

Art. 51.
1. Diecezja może być rozwiązana w drodze uchwały Zjazdu Diecezji podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2. W przypadku rozwiązania Diecezji, wszystkie środki pozostałe po spłaceniu zobowiązań zostaną przekazane osobie prawnej, upoważnionej przez Wydział.

Art. 52.
1. Niniejszy statut może być zmieniony w zgodzie z przepisami Prawa Kościelnego, w drodze uchwały Zjazdu Diecezji podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
2. Zjazd Diecezji lub Rada Diecezji może zaproponować Generalnej Konferencji, za pośrednictwem Kościoła i Wydziału, dokonanie poprawek we wzorcowym statucie diecezji.

Art. 53. Statut wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2007 r.


1 Uchylony na mocy uchwały Nr 8 Zjazdu Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r.

2 Uchylony na mocy uchwały Nr 8 Zjazdu Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r.