Rada Diecezji

Terminy spotkań Rady Diecezji – kadencja 2015-2019

Najbliższe spotkanie Rady Diecezji odbędzie się 16 grudnia 2018 roku w Poznaniu.

Lista członków Rady Diecezji Zachodniej na lata 2015 – 2019.

– Marian Cała (Grudziądz)

– Marek Chełmiński (Gdynia)

– Daniel Czepiżak (Zielona Góra)

– Danuta Kania (Służejów)

– Henryk Kędzierski (Inowrocław)

– Beata Kowalczyk (Nowogard)

– Dariusz Maślanka (Szczecin)

– Marek Skrzypczak (Poznań)

– Krzysztof Świerkowski (Jelenia Góra)

– Anna Żurkowska (Gdańsk)

aktualizacja: 6 listopada 2018 r.

Kompetencje Rady Diecezji

Do kompetencji Rady Diecezji należą wszystkie sprawy dotyczące statutowej działalności Diecezji, a w szczególności:

– kierowanie bieżącą działalnością Diecezji,

– realizowanie uchwał Zjazdu Diecezji oraz Rady i Zjazdu Kościoła

– sprawowanie nadzoru na działalnością duchownych, Zborów i diecezjalnych instytucji kościelnych oraz roztaczanie nad nimi opieki religijnej, organizacyjnej i materialnej,

– zatwierdzanie uchwał Zarządu Diecezji,

– rozpatrywanie wniosków Zarządu Diecezji w sprawie przyjmowania, zwalniania, awansowania, ordynowania i degradowania duchownych Diecezji, jak również rozpatrywanie spraw z zakresu ich służby, a także etyki kaznodziejskiej i spraw dyscyplinarnych, nadto w sprawie przyjmowania i zwalniania innych pracowników Diecezji,

– zawieszanie lub uchylanie w drodze nadzoru uchwał Rad Zborów i Zebrań Zborów w sprawach religijnych, administracyjno-gospodarczych i dyscyplinarnych w przypadkach ich niezgodności z Prawem Kościelnym, jak również – w konsultacji z Zarządem Kościoła – zawieszanie, rozwiązywanie i reorganizowanie Zarządów i Rad Zborów w przypadkach apostazji, niesubordynacji albo schizmy większości ich członków,

– organizowanie lub rozwiązywanie, łączenie, dzielenie i reorganizowanie Zborów ze względów funkcjonalnych oraz dyscyplinarne rozwiązywanie Zborów w przypadkach określonych w Prawie Zborowym, jednakże w konsultacji z Radą Kościoła,

– organizowanie Grup i mianowanie ich kierownictwa,

– czuwanie nad zachowaniem jedności i czystości wiary wyznawców, duchownych, ewangelistów i Zborów Diecezji oraz prawidłowym pełnieniem przez Diecezję jej kościelnego posłannictwa,

– dbanie o stan duchowy i moralny duchownych, ewangelistów i innych pracowników Diecezji oraz należyty poziom ich kwalifikacji, jak również efektywność ich służby i pracy,

– powiadamianie Zarządu Kościoła i właściwych władz państwowych o tworzeniu, przekształcaniu i znoszeniu jednostek organizacyjnych, terytorialnych i instytucjonalnych, w tym zwłaszcza Zborów, jak również o powoływaniu i odwoływaniu osób sprawujących funkcje organu,

– podejmowanie – na podstawie uchwały Rady Kościoła i upoważnień Zarządu Kościoła – uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd oraz w sprawach inwestycji sakralnych i kościelnych, jak również adwentystycznych cmentarzy wyznaniowych,

– nadzorowanie Zborów w zakresie użytkowania przez nie majątku Kościoła lub Diecezji,

– zwoływanie okresowych konferencji duchownych, Starszych Zboru i innych urzędników Diecezji,

– zwoływanie w uzgodnieniu z Zarządem Kościoła zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów Diecezji, przygotowywanie ich programów i zapraszanie na nie delegatów Zborów i gości,

– czuwanie nad utrzymaniem należytego poziomu życia religijnego i organizacyjnego, nauki wiary i moralności Zborów oraz duchownych podległych Diecezji,

– wybieranie delegatów na Zjazd Kościoła i udzielanie im mandatów,

– dysponowanie funduszami Diecezji na cele związane z potrzebami Diecezji w ramach corocznie uchwalonego budżetu w konsultacji z Zarządem Kościoła oraz systematyczne przekazywanie określonej części darów na cele Kościoła,

– otwieranie i likwidowanie rachunków bankowych

– zawieranie umów i podejmowanie innych zobowiązań finansowych, jednakże po uzyskaniu zgody Rady Kościoła,

– kontrolowanie finansów zborowych za pośrednictwem zatrudnionego rewidenta diecezjalnego oraz upoważnianie Zborów do otwierania i likwidowania rachunków bankowych, jak i wyznaczania i odwoływania osób dysponujących nimi,

– planowanie rozwoju Diecezji,

– realizowanie zaleceń pokontrolnych audytora kościelnego oraz skarbnika Kościoła,

– tworzenie komitetów pomocniczych, doradczych i wykonawczych Diecezji, z możliwym udziałem osób nie zatrudnionych w Kościele,

– dokonywanie, w konsultacji z Zarządem Kościoła, zmian w składzie osobowym Rady Diecezji w ciągu kadencji w przypadkach określonych w art. 45.